news
Aktuality Veda a Technika

Chcete tu prezentovať svoju vedeckú prácu prípadne poukázať na zaujímavú udalosť prosím neváhajte nás kontaktovať.

24.08.2020zdroj:
www.minedu.sk

Európska komisia poskytne programu Erasmus+ na rok 2020 dodatočných 200 miliónov

Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu by rada informovala potenciálnych žiadateľov finančných prostriedkov z programu Erasmus+ o revízii ročného pracovného programu Erasmus+ na rok 2020. V rámci tejto revízie, prijatej 14.8.2020 Európskou komisiou, bude poskytnutých dodatočných 200 miliónov eur na podporu digitálneho vzdelávania a odbornej prípravy a podporu rozvoja zručností a začlenenia prostredníctvom tvorivosti a umenia.

Vyčlenená finančná podpora je snahou Európskej komisie zmierniť dopady pandémie COVID-19 na vzdelávanie a odbornú prípravu, ktorá so sebou priniesla nutnosť prechodu na dištančné vzdelávanie, najmä za využitia informačno-komunikačných technológií. Európska komisia v tejto súvislosti uverejní v najbližšom čase mimoriadnu výzvu v rámci programu Erasmus+, ktorá bude zameraná na inovatívne a inkluzívne riešenia v oblasti skvalitnenia digitálneho vzdelávania, na využívanie inovatívnych IKT nástrojov a riešení, ako aj na rozvoj digitálnych zručností, kreativity a sociálneho začlenenia..... pokračovanie článku

 

06.09.2019zdroj:
veda-technika.sk

Otvorenie výskumného pracoviska na UCM v Trnave

Dňa 16.10.2018 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie spoločného Výskumného pracoviska pre oblasť pozitrónovej emisnej tomografie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a spoločnosti BIONT a.s., Bratislava, ktoré bolo vybudované v priestoroch Fakulty prírodných vied UCM v Špačinciach.

UCM

Otvorenia laboratória sa v zastúpení ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR zúčastnila štátna tajomníčka MŠVVaŠ Mgr. Oľga Nachtmannová, PhD., ďalej generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky Mgr. PhDr. Marek Hajduk, PhD. a Ing. Róbert Szabó, PhD. Za univerzitu sa zúčastnili rektor prof. Ing. Roman Boča, DrSc, prof. Ing. Jozef Lehotay, DrSc., doc. Ing. Jozef Sokol, CSc., mim. prof., vedúci Katedry ekochémie a rádioekológie doc. RNDr. Miroslav Horník, PhD. a predstavitelia spoločnosti BIONT a.s. - generálny riaditeľ Ing. Mgr. Martin Kabát, PhD. a doc. Ing. Peter Kováč, PhD.

Hlavným dôvodom na vybudovanie uvedeného pracoviska bolo spoločné využívanie unikátneho experimentálneho zariadenia – pozitrónového emisného tomografu mikroPET, ktorý umožní realizovať výskumné aktivity predovšetkým v oblasti biomedicínskej chémie, farmácie, rastlinnej biológie a medicínskej diagnostiky. V oblasti SR, a nielen v rámci vysokého školstva, ide o jediný prístroj tohto druhu.... pokračovanie článku

 

17.10.2018zdroj:
veda-technika.sk

Študentské laboratórium, v ktorom elektrina nekope

Žiak si pri veľkom montážnom stole v elektrofyzickom laboratóriu vyberie schému a zrazu sa pred ním objavia všetky potrebné súčiastky. Je už len na ňom, aby z nich zostavil funkčný obvod. O úspechu sa môže presvedčiť aj sám - môže obvod premerať a zistiť, či ním napríklad prechádza prúd. Manipulácie sa obávať nemusí - elektrina, s ktorou pracuje, nekope.

študent mokrohajská

Laboratórium, v ktorom pracuje, je totiž len virtuálne. Trnavskí študenti ju testovali počas pilotnej prevádzky v rámci projektu NEWTON (Networked Labs for Training in Sciences and Technologies, EU Horizon 2020), ktorého cieľom je zlepšiť kvalitu výučby prírodovedeckých a technických predmetov.

Veda v okuliaroch

„Moderné technológie sú dnes súčasťou každodenného života a školstvo nemôže zostať pozadu,“ hovorí Erik Ondrejička, hlavný majster odbornej výchovy na Strednej odbornej škole elektrotechnickej v Trnave, ktorá virtuálnu realitu testovala pri výučbe elektrofyziky. „Inovácie, ako je virtuálna realita, umožnia v odbornom vzdelávaní ešte väčšiemu počtu študentov získať zručnosti, ktoré zamestnávatelia potrebujú,“ hovorí.

Trnavskí študenti pomocou okuliarov na virtuálnu realitu môžu skúmať nielen rôzne komponenty, ku ktorým by sa pre ich nedostupnosť či cenu v škole bežne nedostali, ale vedia interaktívne vytvárať obvody podľa pripravených schém. Výsledok si môžu nielen pozrieť – zapojená schéma odráža reálne správanie, takže na nej možno namerať hodnoty rôznych veličín ako pri práci so skutočnými súčiastkami.... pokračovanie článku

 

29.06.2018zdroj:
veda-technika.sk

Vďaka technologickým opatreniam v Európskej únií rastie kvalita a čistota vôd

Európske vody na kúpanie sú oveľa čistejšie ako pred štyridsiatimi rokmi. Viac ako 85% lokalít na kúpanie sledovaných v celej Európe splnilo v roku 2016 najprísnejšie normy pre "výbornú" kvalitu vody. V Českej republike sa hodnotilo celkovo 154 kúpalísk, kedy 127 z nich má výbornú kvalitu vody. Od roku 2013 dochádza k postupnému zlepšovaniu. Kým v roku 2013 malo výbornú kvalitu 76,4% kúpalísk, v roku 2015 to bolo 79,1%, v roku 2016 kritériá tejto kategórie spĺňa už 82,5%.

voda

Viac ako 85 lokalít na kúpanie sledovaných v celej Európe splnilo v roku 2016 najprísnejšie normy pre "výbornú" kvalitu vody - podľa dnes zverejnenej výročnej správy o kvalite vody na kúpanie teda voda neobsahovala takmer žiadne znečisťujúce látky škodlivé pre ľudské zdravie a životné prostredie. Minimálne požiadavky na kvalitu vody stanovené predpisy (ako sú najnovšie technológie, moderné kúpeľne, kvalitné čisťičky) Európskej únie splnilo viac ako 96 percent lokalít na kúpanie.

Správa Európskej agentúry pre životné prostredie a Európskej komisie potvrdzuje štyridsaťročný pozitívny trend stále čistejší vody na plážach a kúpaliskách v celej Európe. Posúdenie vychádza z analýzy vzoriek vody z viac ako 21 000 pobrežných aj vnútrozemských lokalít na kúpanie a je dobrým ukazovateľom pre výber najlepších miest s pravdepodobne najkvalitnejšie vody pre nadchádzajúce leto. U odobratých vzoriek vody na kúpanie sa zisťuje, či nie sú kontaminované fekáliami z odpadových vôd z kanalizácie alebo chovu hospodárskych zvierat... pokračovanie článku

 

26.05.2017zdroj:
www.minedu.sk

Laureáti ocenenia Vedec roka SR 2016

Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedecko-technických spoločností tento rok vyhlásili jubilejný 20. ročník oceňovania významných slovenských vedcov, technológov a mladých výskumníkov zo všetkých oblastí vedy a techniky – Vedec roka SR 2016. Cieľom podujatia Vedec roka SR je profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života, ako aj najlepšie dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku.

vedec

Jubilejný 20. ročník oceňovania sa koná opäť pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku a ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR. Slávnostné vyhlásenie výsledkov oceňovania sa uskutočnilo dňa 16. mája 2017 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave. Cenu Vedec roka SR odovzdala štátna tajomníčka MŠVVaŠ SR Oľga Nachtmannová, ktorá vo svojom príhovore vyzdvihla dôležitosť upozorňovať na pozitívne a úspešné príbehy vedcov a jednotlivcov tak, aby mohli v spoločnosti vyniknúť a stať sa morálnymi a profesijnými vzormi pre mladých a talentovaných ľudí.

Na podujatí sa zúčastnili taktiež Michal Luciak, riaditeľ Odboru vnútornej politiky Kancelárie prezidenta SR, Ľubomír Petrák, predseda výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a štatutári ceny – prof. Ján Turňa z CVTI SR, Dr. Dušan Gálik zo SAV, ktorý sa zúčastnil na podujatí v zastúpení prof. Pavla Šajgalíka, predsedu SAV a prof. Dušan Petrák zo Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností. Na oceňovaní sa zúčastnili aj ďalší zástupcovia významných vedecko-výskumných inštitúcií... pokračovanie článku

 

02.03.2017

amavet logo


zdroj:
www.uniba.sk

Genetika na kolesách: stredoškoláci forenznými genetikmi

Analyzovanie vzorky DNA odobranej z miesta činu. Následná tzv. restrikčná analýza, teda štiepenie DNA. Porovnanie získaného profilu páchateľa s profilmi piatich podozrivých a identifikácia delikventa. Takto vyzerá experiment, počas ktorého sa zo stredoškolákov aspoň na chvíľu stávajú vyšetrovatelia závažného trestného činu – forenzní genetici, a to priamo v priestoroch svojej strednej školy. Presne takéto napätie i vedecké vzrušenie ponúka projekt Univerzity Komenského v Bratislave (UK) Genetika na kolesách.

genetika

Projekt Genetika na kolesách, ktorý realizujú vedci i doktorandi Katedry genetiky Prírodovedeckej fakulty UK, vznikol v minulom roku ako súčasť projektu KEGA. „Už v minulosti sme na katedre realizovali projekty, v rámci ktorých prichádzali do našich laboratórií stredoškoláci z celého Slovenska. Nikdy sme však nedokázali uspokojiť záujem všetkých študentov. Preto sme sa rozhodli vybrať sa priamo za nimi s naším mobilným laboratóriom,“ približuje projekt jeho iniciátorka doc. RNDr. Andrea Ševčovičová, PhD.

Do projektu sa môžu prihlásiť stredné školy formou krátkej videopozvánky. Do prvého kola sa prihlásilo 30 škôl, z ktorých bolo vybraných osem. „Ďalším školám sme ponúkli, že prídeme urobiť aspoň prednášku a mnohí túto možnosť uvítali. Doteraz (od októbra 2016) sme s praktickými cvičeniami navštívili štyri stredné školy na Slovensku – v Komárne, Vranove nad Topľou, Humennom a Prešove. Na gymnáziu v Gelnici sme boli urobiť prednášku a Spojená škola Tilgnerova z Bratislavy prišla k nám na fakultu,“ hovorí doc. Ševčovičová. Genetika na kolesách tak doteraz absolvovala cca 1350 km a laboratórne cvičenie si vyskúšalo 129 študentov. Sprievodnou aktivitou projektu sú aj workshopy pre učiteľov biológie o nových trendoch vo výučbe genetiky, na ktorých sa zúčastnilo 26 pedagógov.... pokračovanie článku

 

10.01.2017

amavet logo


zdroj:
www.dennikn.sk

Slovensko stratilo prístup k svetovej vede

O probléme s končiacimi prístupmi do svetových vedeckých databáz a k odborným časopisom sa vedelo viac ako rok. Štátu sa ho vyriešiť nepodarilo, reaguje až po veľkom výpadku. Univerzity si prístupy samy zaplatiť nevedia.

Veda

Slovenský chemik Peter Szolcsányi zo Slovenskej technickej univerzity sa v posledných dňoch krátko po zapnutí svojho počítača rozčúli. Stačí, aby sa pokúsil prihlásiť do databáz vedeckých článkov, s ktorými je zvyknutý každodenne pracovať – a nejde to. Je to tak od Nového roka.

Vedci na celom svete pravidelne pracujú s databázmi ako Scopus či Reaxys, no Szolcsányi teraz len môže sledovať strohú informáciu: „Databáza je nedostupná. Dočasné pozastavenie prístupov nadobudlo platnosť od 1. 1. 2017 a platí až do odvolania.“ Vedecké štúdie, práce a texty, ktoré naši vedci nevyhnutne potrebujú pre svoj výskum, zostávajú neprístupné... pokračovanie článku

 

20.12.2016

amavet logo


zdroj:
www.stuba.sk

Ocenení vedci a profesori STU za rok 2016

Rektor STU odovzdal v utorok 20. decembra 2016 počas vianočného programu Vysokoškolského umeleckého súboru Technik ocenenia vedcom a profesorom STU. Rektor pokrstil aj nové CD dievčenskej skupiny Technik Spievajže si djoučas rozmanitými piesňami prevažne so svadobnou tematikou.

Vedci

Ocenenie Vedec roka 2016 STU získali

V kategórií Mladý vedecký pracovník:
Ing. Zuzana Barbieriková, PhD., za mimoriadne vedecko-výskumné výsledky v oblasti charakterizácie nanomateriálov na báze oxidu titaničitého ako aj nových organických zlúčenín pomocou špeciálnej techniky elektrónovej paramagnetickej spektroskopie, ktorá umožňuje detekciu paramagnetických centier a voľných radikálov. Z. Barbieriková je spoluautorkou 26 CC publikácií, ktorých kvalitu reflektujú nielen impakt faktory časopisov (Journal of Catalysis, 6.921, Catalysis Today, 4.312, ect.), ale najmä ohlas vedeckej komunity vo forme 44 SCI citácií (h-index 5).

V kategórií Významný vedecký prínos:
Kolektív FCHPT STU, teda Ing. Tomáš Mackuľák, PhD. (Odd. environmentálneho inžinierstva), Doc. Ing. Lucia Bírošová, PhD. (Odd. výživy a hodnotenia potravín), Doc. RNDr. Miroslav Gál, PhD. (Odd. anorganickej technológie),... pokračovanie článku

 

11.10.2016

amavet logo


zdroj:
www.stuba.sk

Na STU hľadajú metódy na odstránenie mikropolutantov

stubaZačína obdobie chorôb, kedy sa mnohí nevyhneme antibiotikám. Vedci varujú  – treba ich užívať rozumne.  Cez odpadové vody sa totiž zvyšky liekov dostávajú do životného prostredia. Odborníci na STU hľadajú metódy, ako zvyšky liekov, drog, vírusy a baktérie rezistentné voči antibiotikám z vôd odstrániť. V hre sú chemické formy čistenia, použitie nanodiamantových vrstiev, železanov, fotoaktívnych práškov, ale aj biologické formy ako využitie vodných rastlín. Niektoré postupy budú chrániť patenty.

Tím z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity sleduje zloženie odpadových vôd na vstupe aj na výstupe z čistiarne už v desiatkach slovenských miest a ôsmych nemocniciach. Sleduje prítomnosť viac ako 30 typov drog a 120 typov liečiv a prítomnosť baktérií rezistentných na antibiotiká.

„Čistiarne odpadových vôd sú schopné s vysokou účinnosťou odstraňovať látky, ktoré určuje zákon. Ide najmä o dusíkaté znečistenie ako amoniak či organické znečistenie ako cukry, tuky, bielkoviny. V prípade mikropolutantov ako spomínané liečivá, pesticídy, hormóny a iné látky – nie sú také účinné. Dôvodom je, že technológia čistenia vody je stará zhruba sto rokov. Za toto obdobie sa výrazne nezmenila. Pred vedcami tak stojí nová výzva,“ hovorí Tomáš Mackuľak z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU, ktorý tím vedcov vedie. 

Merania v odpadových vodách vykonávajú odborníci priebežne počas roka. Koncentrácie látok sa menia –v zimných a jarných mesiacoch sú zvýšené koncentrácie antibiotík, v lete antihistaminík. Počas celého roka sú prítomné antidepresíva, lieky na kardiovaskulárne ochorenia či vysoký krvný tlak. Z pohľadu drog potvrdzujú merania obľúbenosť marihuany či metamfetamínu na Slovensku. Cez víkend najmä vo väčších mestách stúpa spotreba extázy. Výrazne vyššia je však spotreba „legálnych drog“, najmä cigariet.... pokračovanie článku

 

12.07.2016

amavet logo


zdroj:
www.uniba.sk

Univerzita Komenského v Bratislave opakovane medzi najlepšími univerzitami sveta

Univerzita Komenského v Bratislave sa ako jediná slovenská vysoká škola umiestnila v svetovom rebríčku univerzít Center for World University Rankings (CWUR).

Uk v bA

V rebríčku obsadila 637. miesto. V porovnaní s predošlým rokom si tak polepšila o takmer 50 miest (posun zo 685. pozície). Prvé tri miesta obsadili americké univerzity: Harvard University (1.), Stanford University (2.) a Massachusetts Institute of Technology (3.). Päticu najlepších univerzít sveta uzatvárajú britské univerzity: University of Cambridge (4.) a University of Oxford (5.).

CWUR je unikátny rebríček, ktorý meria kvalitu vzdelávania a prípravy študentov, ako aj kvalitu výskumu - nezávisle od prieskumov a dát dodaných univerzitami. Rebríček CWUR je jedným z viacerých medzinárodných rebríčkov, ktoré hodnotia univerzity po celom svete. Prvýkrát bol publikovaný v roku 2012. Hodnotí viac ako 22 000 vysokých škôl sveta - na základe 8 indikátorov:

  1. Kvalita vzdelávania – meraná počtom absolventov univerzity, ktorí získali významné medzinárodné ocenenia v pomere k veľkosti univerzity (25  %)
  2. Zamestnanie absolventov – merané počtom absolventov, ktorí sú riaditeľmi firiem v svetových top firmách v pomere k veľkosti univerzity (25  %)
  3. Kvalita pedagógov – merané počtom akademikov, ktorí získali významné medzinárodné ocenenia (25  %)
  4. Publikácie – merané počtom vedeckých článkov v renomovaných časopisoch (5 %)
  5. Vplyv – merané počtom vedeckých článkov vo veľmi vplyvných časopisoch (5  %)
  6. Citácie – merané počtom vysoko citovaných vedeckých článkov (5  %)
  7. Široký dosah – merané H-indexom univerzity (5  %)
  8. Patenty – merané počtom medzinárodne podaných patentových prihlášok (5  %)

"Umiestnenie Univerzity Komenského v rebríčku CWUR dokazuje, že naša vedecká aktivita a kvalita výučby je porovnateľná so svetovou špičkou - avšak pri neporovnateľnom financovaní," uviedol rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., podľa ktorého je umiestnenie UK v rankingu aj výzvou na ďalšie zlepšovanie sa... pokračovanie článku

 

16.06.2016

amavet logo


zdroj:
www.preveda.sk

Poznáme výsledky VIII. ročníka Interaktívnej Konferencie Mladých Vedcov

Občianske združenie PREVEDA slávnostne vyhlásilo výsledky VIII. ročníka Interaktívnej Konferencie Mladých Vedcov. Inovatívnym spôsobom realizavoná konferencia zameraná na vybrané odbory prírodných, lekárskych a chemických vied priniesla v aktuálnom ročníku celkovo 28 ocenení. Vyhlásenie ocenených prác bolo sprevádzané vynikajúcimi prednáškami našich hostí na tému „Budúcnosť už klope na dvere“.

preveda

Globálna chemická spoločnosť BASF už po piatykrát poskytla absolútnemu víťazovi konferencie finančnú podporu na rozvoj jeho vedeckých cieľov. Tohtoročnou celkovou víťazkou sa stala a cenu Prevedy získala vynikajúca doktorandtka Chemického ústavu SAV, Ing. Dominika Pihíková s prácou pod názvom „Ultrasenzitivne lektinové biosenzory pre včasnú detekciu rakoviny prostaty“. Vo svojej štúdii sa zameriava na biosenzory s využitím pri glykoprofilácii onkologických biomarkerov. Snaží sa vyvinúť nové metódy a postupy pre študovanie glykozylačných zmien u pacientov s diagnostikovanou rakovinou prostaty, ktoré by mohly mať význam v klinickej praxi.

OZ Preveda dlhoročne smeruje svoje aktivity k možnostiam získania nových zaujímavých spoluprác, ktoré umožnia jednotlivým tímom získať významné informácie a vysoko hodnotné výsledky.

Pri príležitosti 10-tich rokov pôsobenia OZ Preveda sme ocenili „špeciálnou cenou“ tri autorské tímy, ktorých príspevky vznikli na základe úspešnej tímovej spolupráce a spoločne prezentujú zaujímavý a vysoko kvalitný výskum. Ocenená bola práca autora Mgr. Petra Bališa PhD. z Ústavu normálnej a patologickej fyziológie SAV pod názvom „Úloha reaktívnych foriem kyslíka v regulácii krvného tlaku v experimentálnom modeli akútneho „air-jet“ stresu“... pokračovanie článku

 

23.05.2016

amavet logo


zdroj:
www.amavet.sk

Úspešná reprezentácia Slovenska v americkom Texase

Miriam Feretová a Samuel Smoter. Len šestnásťroční stredoškoláci a už majú za sebou svetový úspech. Ich um predčil mnohých rovesníkov a slovenská vlajka viala na počesť dvoch bronzových umiestnení na prestížnej celosvetovej projektovej olympiáde I-SWEEEP, International Sustainable World (Energy, Engineering & Environment) Project Olympiad v Houstone, štát Texas v USA. Súťaže sa zúčastnili ako víťazí národného finále Festivalu vedy a techniky AMAVET, ktorý už 18 rokov organizuje Asociácia pre mládež, vedu a techniku.

Vitazi

Študenti Gymnázia sv. Mikuláša v Prešove reprezentovali Slovensko a AMAVET s dvoma environmentálnymi projektmi: Miriam Feretová – Vplyv znečistenia ovzdušia na výskyt bioindikátora Rhytisma acerinum L. a jeho potenciálne využitie v produkcii biomasy a Samuel Smoter – Eliminácia ťažkých kovov vo vodnom médiu prostredníctvom adsorbentov na báze zeolitu. Naši mladí vedci svojimi projektami demonštrovali, že dobré nápady a um zo Slovenska čoraz viac prenikajú do sveta a malej krajinke v srdci Európy nie je ľahostajná ochrana prírody už vo vzdelávaní stredoškolákov.

Miriam spomína na reprezentáciu s hrdosťou: „Vo Westin Oaks, kde sme boli ubytovaní, sme sa zúčastnili veľkého otváracieho ceremoniálu, kde sme niesli aj našu slovenskú vlajku. Prvý deň prezentácií, podobne ako u nás na Festivale vedy a techniky AMAVET, bol pre verejnosť. Našu krajinu sme v tento deň reprezentovali v národných krojoch. Projekty sme predstavili mnohým národom z celého sveta. Celkovo sme z toho mali veľmi dobrý pocit, nakoľko boli všetci milí a zaujatí.“... pokračovanie článku

 

11.05.2016

sav
cvtisr

zdroj:
www.sav.sk
www.cvtisr.sk

Vedec roka SR 2015

Po devätnásty raz sa zišli významní slovenskí vedci na vyhlásení ocenenia Vedec roka 2015. Hodnotiaca komisia ocenila špičkových vedcov v piatich kategóriách pričom hlavné ocenenie Vedec roka SR 2015 získal Ing. Ján Tkáč, DrSc., vedúci Oddelenia glykobiotechnológie Chemického ústavu SAV. Podujatie organizovali Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku.

Vedec roka 2015

Na slávnostnom oceňovaní v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave sa zúčastnil aj minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan, ktorý vyzdvihol aktuálnosť ocenení aj preto, že z histórie poznáme príklady, keď sa vedcom dostalo uznania až po desiatkach rokov. Zdôraznil aj význam základného výskumu a ubezpečil, že sa bude snažiť  zlepšiť postavenie vedcov v spoločnosti ako aj ich podmienky pre prácu.

Vedec  roka SR 2015 Ján Tkáč  dostal ocenenie za využitie nanotechnológií pri konštrukcii rôznych zariadení aplikovateľných v oblasti glykonomiky a diagnostiky rozličných ochorení, vrátane rakoviny prostaty. Tím Jána Tkáča skúma „sladký obal“ na povrchu bunky, ktorý komunikuje s inými bunkami, ale aj s baktériami a vírusmi. Vie tak sprostredkovať informácie o jej zdravotnom stave a pomôcť odhaliť začiatočné štádium rôznych ochorení. Okrem spomenutej rakoviny prostaty vedci riešia aj detekciu reumatoidnej artritídy či systémovej sklerózy  a začali sa zaoberať aj leukémiou... pokračovanie článku

 

25.04.2016

sav

zdroj:
www.sav.sk

Chemici a fyzici o solárnych článkoch

Trojdňová medzinárodná konferencia New trend in solar cells 2016 sa konala v Bratislavskom hoteli Lindner od 19. do 21. Apríla. Podujatie bolo iniciované projektom COST MP 1307 StableNextSol. Jeho hlavnými organizátormi boli Ing. Mária Omastová, DrSc. z Ústavu polymérov SAV, RNDr. Eva Majková, DrSc. z Fyzikálneho ústavu SAV a Dr. Monica Lira Cantu z Catalan Institute of Nanoscience and Nanotechnology v Barcelone. Na príprave konferencie sa zúčastnili aj pracovníci Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU, skupina doc. Milana Mikulu.

Solar Cells

Konferencia sa zamerala na najnovšie poznatky, aktuálne výzvy a perspektívy vývoja nových solárnych článkov vrátane príslušných charakterizačných techník, ktoré sa používajú na testovanie ich stability. Hlavnými témami boli: organické solárne články, farbivom senzibilizované solárne články, solárne články na báze perovskitov, organické-anorganické hybridné solárne články, a taktiež modelovanie týchto zariadení.

Otvorenia konferencie 19.4.2016 sa zúčastnili aj riaditelia usporiadajúcich pracovísk, Ústavu polymérov SAV, Ing. Igor Lacík, DrSc., a fyzikálneho ústavu RNDr. Stanislav Hlaváč, CSc. Za Fakultu chemickej a potravinárskej technológie STU prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc., prodekan pre rozvoj fakulty, podnikateľskú činnosť a spoluprácu s priemyslom. Slovenskú chemickú spoločnosť zastupoval jej predseda prof. Ing. Viktor Milata, DrSc. Významnými hosťami a plenárnymi prednášateľmi boli Prof. Tsutomu Miyasaka z Toin University v Yokohame, Japonsko, ktorý predniesol prednášku o pokrokoch v hybridných zariadeniach na báze perovskitov pre fotovoltaiku a optoelektroniku a prof. David S. Ginley, z National Renewable Energy Laboratory, Golden, USA... pokračovanie článku

 

05.04.2016

sav

zdroj:
www.uniba.sk

Astronomický systém AMOS Univerzity Komenského už aj v Čile

Astronómovia Univerzity Komenského v Bratislave (UK) pokračujú v inštalácii svojich originálnych astronomických zariadení vo svete. Ďalším takýmto miestom sa stala púšť Atacama v Čile, ktorá patrí k najsuchším miestam na Zemi.

System AMOS

Systém AMOS (All-sky Meteor Orbit System) slúži na pozorovanie celej oblohy a určovanie dráh meteorov. Od 20. marca 2016 dvojica kamier AMOS monitoruje južnú oblohu. Kamery nainštalovali Ing. Pavol Zigo, PhD., a Jaroslav Šimon (z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK) na observatóriu Space Obs (San Pedro) a Paniri Caur (Chiu-Chiu), ktoré sa nachádzajú neďaleko systému rádioteleskopov ALMA.

Systém AMOS poskytuje vedecké informácie o meteoroidoch – malých telesách Slnečnej sústavy – počas preletu atmosférou Zeme a nepriamo aj o ich materských telesách – kométach a asteroidoch na dráhach v okolí Zeme. „Umiestnením zariadenia na astronomických observatóriách v nadmorskej výške 2400 - 2500 metrov, s tmavou oblohou a vynikajúcimi pozorovacími podmienkami, dosahuje systém AMOS vysokú efektivitu. Zároveň je schopný sledovať zdroje meteoroidných častíc z južnej nočnej oblohy a poskytovať cenné údaje pre vytvorenie modelu populácie meteoroidov v okolí Zeme. Tieto modely sú nevyhnutné pri prevádzke satelitov na obežnej dráhe a medziplanetárnych sond, ako aj z hľadiska možného ohrozenia posádok na Medzinárodnej vesmírnej stanici ISS,“ približuje RNDr. Juraj Tóth, PhD., astronóm Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK a spoluautor systému AMOS... pokračovanie článku

 

24.03.2016

sav

zdroj:
www.uniba.sk

Univerzita Komenského sa dostala do prestížneho rebríčka

Univerzita Komenského v Bratislave opakovane potvrdila svoje prestížne postavenie v oblasti vzdelávania a výskumu. Ako jediná univerzita zo Slovenska sa dostala do prvej päťstovky celosvetového rebríčka University Ranking by Academic Performance (URAP) a medzi sedemsto najlepších univerzít sveta v rebríčku QS World University Rankings.

V rebríčku URAP obsadila Univerzita Komenského 494. priečku – ako jediná zo Slovenska sa tak dostala medzi päťsto TOP univerzít sveta. Ďalšie slovenské univerzity sa umiestnili až za hranicou tisícky. Medzi trojicu najlepších univerzít sveta patria Harvard University (1.), University of Toronto (2.) a University of Oxford (3.)

Na základe rankingového systému URAP je každoročne zostavovaný rebríček najlepších 2000 vysokých škôl z celého sveta, ktoré predstavujú 10 percent najvýkonnejších vysokých škôl na svete. Kritériá rebríčka vychádzajú zo 6 objektívnych a merateľných parametrov, akými sú počet vedeckých článkov kombinovaný s počtom citácií prác vedcov, vedecká produktivita, význam časopisov (tzv. impakt faktor) a miera kvality citácií vo väzbe na impakt faktor časopisu, v ktorom boli citované články publikované či miera medzinárodnej spolupráce danej univerzity s inými – zahraničnými univerzitami, čo je vyjadrené celkovým počtom publikácií, ktoré sú výsledkom tejto spolupráce... pokračovanie článku

 

01.03.2016

sav

zdroj:
www.uniba.sk

Univerzita Komenského otvorila Vedecký park

Bratislava 26. februára 2016: Univerzita Komenského v Bratislave (UK) dnes slávnostne otvorila Vedecký park UK (Ilkovičova 8, Mlynská dolina), ktorý sa orientuje na oblasti biomedicíny, biotechnológií, enviro-medicíny a sociálnych výziev 21. storočia. Celkové výdavky projektu predstavujú takmer 42 mil. eur.

Vedecky park Uniba

Na slávnostnom otvorení Vedeckého parku UK sa zúčastnili predseda Národnej rady SR Ing. Peter Pellegrini, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler, MA, vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR Ing. Dušan Chrenek, zástupcovia veľvyslanectiev v SR, vedenie UK a fakúlt UK, predstavitelia ostatných univerzít v SR, ako aj ďalší významní hostia.

Vedecký park UK poskytuje priestor pre interdisciplinárny výskum – nielen na vnútrouniverzitnej úrovni, ale aj s domácimi a zahraničnými partnermi. „Vedecký park UK predstavuje unikátne centrum s najmodernejším technologickým vybavením, ktoré prepojí výskum s praxou. Otvára perspektívy ďalšieho rozvoja vedy na pôde našej univerzity – so zásadným významom nielen na domácej, ale aj medzinárodnej úrovni,“ hovorí rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD... pokračovanie článku

 

18.02.2016

sav

zdroj:
www.sav.sk

Nominácie na Vedec roka SR 2015

Záujem o prácu a prínos vedcov či technológov sa stáva čoraz citeľnejším aj u širokej verejnosti. Spoznať bližšie výsledky ich práce pomáha aj ocenenie Vedec roka SR, ktoré sa už tradične chystá aj v tomto roku. Aktuálne organizátori prijímajú nominácie. Mená tých najúspešnejších vedcov za predchádzajúci rok spoznáme v máji.

VEdec Roka 2015

Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností vyhlasujú 19. ročník súťaže ─ Vedec roka SR. Cieľom súťaže je oceniť a spoločensky vyzdvihnúť popredných slovenských vedcov a technológov z prírodovedných a technických oblastí vedy a výskumu za prínosy ich vedeckého bádania... pokračovanie článku

 

20.01.2016

sav

zdroj:
www.sav.sk

Biomedicínska fúzia v Slovenskej akadémie vied

Fúzia štyroch ústavov Slovenskej akadémie vied do jednej inštitúcie – Biomedicínskeho centra (BMC) je od nového roka najväčším vedeckým pracoviskom SAV. Pracuje v ňom takmer 400 pracovníkov a študentov – doktorandov a vytvára podmienky pre koncentráciu modernej prístrojovej infraštruktúry, realizáciu spoločných projektov a úzku spoluprácu vedeckých tímov.

BMC SAV

Biomedicínske centrum vzniklo ako príspevková organzácia 1. januára 2016 splynutím Ústavu experimentálnej endokrinológie, Ústavu experimentálnej onkológie, Ústavu klinického a translačného výskumu a Virologického ústavu SAV do jednej inštitúcie. Je súčasťou Univerzitného vedeckého parku pre biomedicínu, ktorý otvorili v areáli SAV na Patrónke v Bratislave v decembri 2015. Spolu stál 39,5 milióna eur, z toho viac ako 33,6 milióna bolo čerpaných z eurofondov, zvyšok zo štátneho rozpočtu.

Projekt chce spojiť výskum a inovácie s podnikateľskou sférou. Tvoria ho moderné laboratóriá, priestory pre transfer technológií a poznatkov, ako aj kancelárie pre pracovníkov a manažment centra. Má rozlohu viac ako 18.000 štvorcových metrov.... pokračovanie článku

 

26.12.2015

sav

zdroj:
www.veda-technika.sk

Zobrazovanie tretieho rozmeru u fosílií

Bzdocha fosíliaSlovenskí vedci v spolupráci s kolegami zo zahraničia publikovali prácu, pri ktorej skúmali fosílie zachované v morských sedimentoch, a v rámci ktorej rekonštruovali tvar tela fosílie bzdochy do takej miery, kedy je rekonštruovaný 3D model detailnejší, ako keby sme fosíliu študovali pod mikroskopom alebo voľným okom. Skúmaným prostredím bolo okolie obce Cerová, ktoré klasifikujeme ako flyšové (sú to sedimentátne komplexy tvorené predovšetkým prieskovcom a ílovcom), a z ktorého skamenelina pochádza. Pri fosíliach sa doteraz predpokladalo, že tretí rozmer časom zanikol, alebo došlo k jeho narušeniu z dôvodu deformácie vplyvom tlakov vyšších vrstiev pôsobiacich na tie, ktoré sa nachádzajú nižšie (a teda sú obvykle staršie). V priebehu miliónov rokov totiž nové vrstvy horniny prekrývajú tie staršie, čím samozrejme robia objavovanie starých organizmov, ktoré kedysi obývali Zem, obtiažnejšie. Ak by ale tento proces nefungoval, sotva by vedci mohli nájsť akékoľvek fosílie.

Samotná rekonštrukcia tvaru organizmu, ktorý sa v sedimentoch hornín zachoval pri nových metódach zobrazovania nespočíva len v statickom fotografovaní nájdeného fosílneho útvaru, alebo v manuálnom prekreslení, no následne aj v kobminovaní metód fotografovania a úprav pomocou bežných aplikácií typu Adobe Photoshop, či CombineZP, spolu s využitím na mieru vytvoreného programu a hardwarového riešena zvaného KVANT, ktorý bol vyvinutý priamo pre účel tohto výskumu, a ktorého aplikáciou dochádza v rámci jednej z metód k fúzii lineárnych profilov s cieľom dosiahnutia 3D mapy skúmaného objektu.

Výhodou novej metódy je zobrazenie tretieho rozmeru skúmaného objektu, ktorý často pri fosíliach chýba, keďže, ako je spomenuté vyššie, ten sa považoval za chýbajúci vplyvom tlakov, ktoré vo vrstvách hornín mali spôsobiť deformáciu tejto vlastnosti. Vďaka tomuto výskumu ale vedci dospeli k poznaniu, že tretí rozmer odzrkadľuje stav organizmu tesne po smrti, čo umožňuje vytvárať trojrozmerné modely akejkoľvek fauny a flóry, ktorá sa z minulosti zachovala iba vo forme fosílií... pokračovanie článku

 

19.11.2015

sav

zdroj:
www.uniba.sk

Fakultná lekáreň otvára informačné semináre pre verejnosť

Fakultná lekáreň Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (FaF UK) ponúka verejnosti možnosť dozvedieť sa užitočné informácie o liekoch na špeciálnych seminároch, ktoré sa budú konať v priestoroch FaF UK. Zámerom je zvyšovať povedomie širokej verejnosti o liekoch a ich správnom užívaní.

S otázkami o užívaní, účinnosti či bezpečnosti liekov sa počas svojho života stretne každý. Bohužiaľ, často dochádza k stavu, kedy pacient nedisponuje všetkými potrebnými informáciami, ktoré by mal o svojom lieku a jeho užívaní vedieť. Tento nedostatok informácií môže v klinickej praxi spôsobovať problémy, nakoľko úspešnosť liečby je vo veľkej miere závislá od správneho užívania liekov. Pacienti sa obracajú na laické, naivné a často aj škodlivé webové portály, resp. sa informovanosť šíri neodborným ústnym podaním. Riešením tohto problému je zabezpečenie správnych, odborných a zrozumiteľných informácií pre pacienta zo strany odbornej autority, čiže lekára alebo lekárnika. 

Možnosť dozvedieť sa niečo nové o liekoch a farmácii ponúka verejnosti Fakultná lekáreň FaF UK. Jej zamestnanci pripravili sériu seminárov s názvom Farmácia pre všetkých, ktoré sa budú konať v priestoroch fakulty. „Farmaceutická fakulta UK by chcela pacientom, ktorí užívajú lieky, poskytnúť okrem výdaja lieku a základných informácií o užívaní niečo navyše. Preto sme sa rozhodli organizovať edukačné semináre pre širokú verejnosť,“ hovorí PharmDr. Miroslava Snopková, PhD., z fakultnej lekárne. ... pokračovanie článku

 

26.10.2015

sav

zdroj:
www.cvtisr.sk

Festival vedeckých filmov 2015

Vedecke filmyCieľom Festivalu vedeckých filmov je poukázať na zaujímavé vedecko-populárne filmy a televízne relácie, ktoré svojim stvárnením približujú vedu širokému a rôznorodému publiku ako atraktívnu, dynamickú a neustále sa rozvíjajúcu oblasť. Festival vedeckých filmov predstavuje pútavé témy z oblasti prírodných, technických či humanitných vied, a tiež reaguje na aktuálny stav a najnovšie trendy doma, ako aj v zahraničí.

Ambíciou Festivalu vedeckých filmov je profilovať sa ako najvýznamnejší slovenský filmový festival zameraný na prezentáciu populárno-vedeckých filmov. Výzvou pre CVTI SR, ako organizátora, je vytvoriť práve taký priestor, kde sa bude stretávať filmový a vedecký svet so širokou verejnosťou. Na základe toho môže vzniknúť diskusia, kde majú priaznivci a záujemcovia o vedu, možnosť komunikovať práve s vedcami a odborníkmi na rôzne témy.

Zámerom je vytvoriť tak sieť kontaktov a priniesť zaujímavé témy v oblasti vedy a techniky. Počas Festivalu vedeckých filmov je pre návštevníkov okrem filmových projekcií každoročne pripravený bohatý sprievodný program s možnosťou zúčastniť sa vedeckých prednášok, výstav či interaktívnych inštalácií, ktoré sú súčasťou Týždňa vedy a techniky na Slovensku... pokračovanie článku

 

21.10.2015

sav

zdroj:
www.cvtisr.sk

Veda v CENTRE - Bratislava

veda v centre

 

29.09.2015

sav

zdroj:
www.sav.sk

Noc výskumníkov 2015 predstavila „cestu k srdcu“

noc vyskumikov„Cesta k srdcu“, s takýmto príznačným názvom sa Ústav pre výskum srdca, Slovenskej akadémie vied úspešne zapojil do 9. ročníka Európskej noci výskumníkov. Tisíce návštevníkov podujatia mali možnosť prejsť sa tajuplným svetom komôr a predsiení a byť tak doslovne súčasťou nadrozmerného nafukovacieho modelu srdca.

Jedinečná atrakcia spoločne s edukačným výkladom našich mladých vedcov umožnili pútavou formou komplexne priblížiť činnosť najdôležitejšieho orgánu tela. Najmladší účastníci si mali možnosť vyskúšať prácu s laboratórnou pipetou a pripraviť si svoj prvý farebný roztok. Pre tých starších bol pripravený vedomostný kvíz a praktické ukážky merania krvného tlaku.

Príjemne nás potešil obrovský záujem návštevníkov o prezentované aktivity, ako aj o samotnú problematiku kardiovaskulárneho výskumu. Veríme, že týmto skvelým podujatím sa nám podarilo poukázať na dôležitosť poznania správnej funkcie srdca, nevyhnutnosť jeho prevencie a potreby udržiavať srdce v dobrej fyzickej kondícii. Odmenou za toto poznanie nám bude zdravé srdce... pokračovanie článku

 

21.09.2015

sav

zdroj:
www.tyzdenvedy.sk

Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2015

V tomto roku sa uskutoční už 18. ročník mimoriadne atraktívnej súťaže a zároveň prehliadky vedecko-technických projektov a výskumných prác žiakov základných a stredných škôl. Žiaci prezentujú svoje práce už tradične na vynikajúcej úrovni formou panelovej prezentácie, alebo trojrozmerného exponátu. Festival organizuje Asociácia pre mládež, vedu a techniku o.z. (AMAVET) a v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR, ktorá je priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

TVAT

Festival vedy a techniky AMAVET sa predstaví ako jedno z hlavných podujatí TVT 2015. Organizátori z občianskeho združenia Asociácie pre mládež, vedu a techniku o.z. pripravili pre účastníkov bohatý program. V rámci festivalu sa všetci účastníci môžu zapojiť do workshopov, diskusií s odborníkmi a rôznych exkurzií. Odborná komisia bude vyberať tie najzaujímavejšie projekty. Súťažiaci majú možnosť získať množstvo hodnotných cien, ako aj reprezentovať AMAVET a Slovensko na prestížnych medzinárodných podujatiach... pokračovanie článku

 

02.09.2015

sav

zdroj:
www.stuba.sk

Prihláste sa na Dni Excelentnej Vedy

Academie EuropaeaYoung Academy of Europe, Academy of Young Scholars and Artists a Academia Europaea Knowledge Hub Wrocław pozývajú výskumníkov (PhD a postdoktorandov) k účasti na podujatí Dni Excelentnej Vedy (Excellent Science Days), ktoré sa uskutoční vo Vroclavi (PL) v dňoch 5. - 6. novembra 2015.

Hlavným cieľom Dní Excelentnej Vedy je podpora excelentnosti naprieč celou Európou prostredníctvom posiľnenia potenciálu mladých výskumníkov zo strednej a východnej Európy stať sa konkurenčne schopnými na poli európskych výskumných a kooperačných programov (napr. ERC, COST, FET, Marie Curie) a rozšíriť ich schopnosti úspešne publikovať svoje výskumné práce v top odborných časopisoch venovaných prírodným vedám.... pokračovanie článku

 

18.08.2015

sav

zdroj:
www.sav.sk

Slovenskí študenti získali medaily na astronomickej a astrofyzikálnej olympiáde

IOAAS dvoma striebornými medailami a jedným čestným uznaním sa z Medzinárodnej astronomickej a astrofyzikálnej olympiády (The International Olympiad on Astronomy and Astrophysics – IOAA) v Indonézii vrátila výprava slovenských astronomických nádejí. Podľa dosiahnutého výsledku, Slovenská republika bola v oficiálnom rebríčku úspešnosti najlepšou európskou krajinou a celosvetovo sa umiestnila na 8. mieste.

Na 9. ročníku olympiády, ktorá sa konala v meste Magelang na centrálnej Jáve, sa zúčastnilo rekordných 318 účastníkov zo 41 krajín sveta. Pre päticu najlepších študentov zo slovenského finále Astronomickej olympiády bola okrem náročnej teoretickej časti veľkou výzvou aj orientácia na indonézskej južnej oblohe. Naši reprezentanti sa predvídavo pripravovali počas záverečného sústredenia v Krajskej hvezdárni a planetáriu Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom, vďaka ústretovosti jej riaditeľa RNDr. Petra Augustína. Mgr. Tomáš Dobrovodský viedol prípravu študentov v planetáriu a chlapci si tiež vyskúšali náročnú dátovú analýzu, ktorú zostavil náš najskúsenejší reprezentant Miroslav Gašpárek. Bol to dobrý krok,“ uviedol po olympiáde vedúci výpravy RNDr. Ladislav Hric, CSc. z Astronomického ústavu SAV, predseda Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV.

Napriek mimoriadnej náročnosti tohtoročnej olympiády – porovnateľnej s predchádzajúcimi v Rumunsku či v Poľsku – naši študenti vybojovali pre Slovensko dve strieborné medaily a jedno čestné uznanie. Najlepšie sa umiestnil Jozef Lipták z Gymnázia J. G. Tajovského v Banskej Bystrici, ktorý celkovo skončil na 13. mieste. Od zlatej medaily ho delili iba dve priečky. Druhým strieborným medailistom bol Púchovčan Miroslav Gašpárek zo Súkromného gymnázia v Žiline. Je jediným študentom v doterajšej histórii tejto olympiády, ktorý na IOAA získal všetky možné ocenenia (od účastníckeho certifikátu z IOAA 2011 v Poľsku, až po zlatú medailu a celkové 6. miesto z gréckej olympiády z roku 2013). Juraj Halabrin, rodák z Komárna, študent Gymnázia Jura Hronca v Bratislave, získal čestné uznanie. Ďalšími reprezentantmi boli Martin Okánik taktiež z Gymnázia J. G. Tajovského a Martin Murin, absolvent bratislavského Gymnázia Jura Hronca,“ zhodnotil L. Hric... pokračovanie článku

 

03.08.2015zdroj:
www.minedu.sk

Riaditelia škôl musia dávať väčší pozor na to, koho vpustia do tried

Slovenskí branciV novom školskom roku by mali riaditelia prísnejšie dbať na odbornú garanciu preventívnych aktivít a programov“, tvrdí minister školstva Juraj Draxler. Upozorňuje, že prípadné prednášky a cvičenia od extrémistických organizácií môžu vážne ohroziť osobnostný vývoj detí a žiakov. „Chcel by som požiadať riaditeľov, aby dali veľký pozor na to, koho vpustia k deťom do tried a v prípadne branných cvičení spolupracovali najmä s našou armádou,“ vyzýva šéf rezortu.

Minister tak reaguje na množiace sa prípady neodborného vyučovania a verbovania do polovojenských skupín blízkych k extrémnej pravici. Mnohé prípady sa už viac krát objavili aj v médiach: (Článok 1, Článok 2, Článok 3)

Obrátiť by sa tiež mali na útvary Krajských riaditeľstiev Policajného zboru či na Hasičský a záchranný zbor. Tieto plnia úlohy v oblasti výchovy, vzdelávania a odbornej prípravy na úseku ochrany pred požiarmi a v oblasti preventívno-výchovného pôsobenia a majú pre žiakov pripravené vlastné aktivity, ktoré sú v súlade so štátnym vzdelávacím programom... pokračovanie článku

 

23.07.2015

sav

zdroj:
www.sav.sk

Otvárací seminár programu SASPRO

SasproVedcov, prichádzajúcich zo zahraniča na vedecké pracoviská SAV v štipendijnom programe SASPRO uviedli dňa 22. júla 2015 v Aule SAV členovia Predsedníctva Slovenskej akadémie vied – predseda Pavol Šajgalík a podpredsedníčka Eva Majková. Hosťami slávnostnéo seminára bola Ľudmila Majláthová zo zastúpenia Európskej komisie na Slovensku a Róbert Szabó, generálny riaditeľ Sekcie vedy a techniky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Program SAV SASPRO vznikol na základe projektu spolufinancovaného Európskou úniou zo 7. rámcového programu – Akcie Marie Curie, schéma Ľudia. Úspeční uchádzači z prvej výzvy sú skúsení vedci prichádzajúci z členských štátov EÚ, asociovaných krajín a tretích krajín (schéma Incoming), a  tiež občania Slovenskej republiky, ktorí po svojom univerzitnom a pracovnom pôsobení v zahraničí prichádzajú rozvíjať svojej vedecké bádanie do Slovenskej akadémie vied (schéma Reintegrácia) na obdobie jedného až troch rokov. Z 19 štipendistov z prvej výzvy SASPRO sú dvanásti Slováci a siedmi vedci sú pôvodom z iných krajín: piati vedci pôsobia v oblasti vied o neživej prírode, desiati vedci sú oblasti vied vied o živej prírode a biomedicínskych vied, štyria z oblasti vied o spoločnosti a kultúre.

Predseda SAV Pavol Šajgalík na úvod seminára povedal, že prvýkrát v histórii nastala chvíľa, keď Slovenská akadémia vied  privítala 19 špičkových pracovníkov zo zahraničia. SAV ponúka vedcom nielen ich ďalšiu príležitosť, ale stáva sa tak atraktívnym pracoviskom pre vedcov s predchádzajúcimi vedeckými úspechmi na svetových univerzitných a vedeckých pracoviskách.

"Cieľom nášho projektu je pozdvihnúť vedeckú úroveň SAV na európsku, i vyššiu úroveň. Dôležitý je ľudský kapitál. Dosiaľ sme získali množstvo prístrojovej infraštruktúry zo štrukturálnych fondov EÚ, a my ešte potrebujeme pozdvihnúť ducha a pracovať takpovediac 24 hodín denne. Očakávame, že prejavom tejto ambície bude vykonaná práca a predovšetkým ľudia, ktorí zvýšia prestíž Slovenskej akadémie vied. To od nás očakáva nielen verejnosť, ale aj my sami od seba."... pokračovanie článku

 

06.07.2015

euractiv

zdroj:
www.euractiv.sk

Odpad je kľúčom k ochrane klímy, tvrdí štúdia

Rastúce množstvo odpadu stále viac zaťažuje klímu a to najmä v novo industrializovaných krajinách, v ktorých emisie skleníkových plynov neustále narastajú.

Klimaticke zmenyNa základe výsledkov pre krajiny OECD Spojené štáty, Indiu a Egypt môžeme povedať, že emisie metánu súvisiace so skládkovaním odpadu, sú jedným z hlavných príčin znečistenia skleníkovými plynmi,“ hovoria autori štúdie nemeckej Agentúry pre životné prostredie, v ktorej porovnávali potenciál odpadového hospodárstva na ochranu klímy a to v krajinách OECD, ale aj v Indii, Egypte a Spojených štátoch.

Len niekoľko z krajín OECD, ako napríklad Japonsko ktoré vôbec alebo len zriedka skládkuje organický odpad, bolo schopných zmierniť túto záťaž pre ovzdušie a životné prostredie. Výsledky naznačujú, že čím viac odpadu sa recykluje a ďalej spracováva, tým pozitívnejšia je „klimatická“ stopa danej krajiny. Z krajín EÚ slúži ako najpozitívnejší príklad vplyvu odpadu na ochranu klímy Nemecko ktorého odpadové hospodárstvo je od 90. rokov založené na rozšírenej zodpovednosti výrobcov.

V roku 1990 predstavovalo nakladanie s odpadmi výraznú záťaž pre ovzdušie s približne 38 miliónmi ton emisií ekvivalentu CO2 ročne. Už v roku 2006 však odpadový priemysel dokázal nemeckému hospodárstvu ušetriť až 18 miliónov ton ekvivalentu CO2. Tento výsledok bol možný najmä vďaka zákazu priameho skládkovania komunálneho odpadu, ale aj zvýšením materiálového a energetického využitia odpadov... pokračovanie článku

 

22.06.2015

sav

zdroj:
www.stuba.sk

STU otvára centrum aplikovaného výskumu polymérov

STU výskum polymérovUnikátny vynález biodegradovateľných plastov z obnoviteľných materiálov zaujal verejnosť a pritiahol firmy. Tie chcú vynález vedcov využiť vo výrobe. Slovenská technická univerzita v Bratislave teraz robí ďalší krok. Vo štvrtok 18. júna 2015 slávnostne otvorila nové Centrum aplikovaného výskumu environmentálne vhodných polymérnych materiálov.

Centrum vzniklo na základe spolupráce Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU s komerčnou sférou a kúpu prístrojov finančne podporila ASFEU - Agentúra Ministerstva školstva, vedy a výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (v rámci projektu Modernizácia a dobudovanie výskumnej a vývojovej infraštruktúry a prístrojového vybavenia Centra pre aplikovaný výskum environmentálne vhodných polymérnych materiálov). Vďaka prístrojovému vybaveniu ide o špičkové pracovisko v oblasti technológií spracovania plastov. Najmodernejšie prístroje umožňujú tiež testovanie vlastností nových materiálov a hodnotenie ich štruktúry.

Hlavným zameraním centra je výskum a vývoj nových polymérnych materiálov a prenos technológii z laboratória do priemyselnej praxe. Aktuálne tu vedci spolu s podnikmi hľadajú využitie unikátneho vynálezu biodegradovateľných plastov v praxi. Vynález vznikol na pôde spoločného pracoviska STU a Ústavu polymérov SAV, teraz sa uchádza o slovenský a svetový patent.. pokračovanie článku

 

17.06.2015

sav

zdroj:
www.stuba.sk

Bio-based Industries H2020

BBI 2020Spoločný podnik Bio-based Industries (BBI) vznikol ako partnerstvo verejného a súkromného sektora zamerané na zvýšenie investícií do rozvoja udržateľného priemyselného sektora na báze obnoviteľných a bio zdrojov v Európe ako súčasť programu Horizont 2020.

Cieľom BBI je zabezpečiť prínos pre životné prostredie a sociálno-ekonomickú situáciu európskych občanov, zvýšenie konkurencieschopnosti Európy, ako aj prispieť k profilovaniu Európy ako kľúčového hráča v oblasti výskumu, predstavenia a implementácie vyspelých biotechnologických produktov a biopalív.

Spoločný podnik BBI bude taktiež hrať dôležitú úlohu pri rozvoji biohospodárstva v Európe, nakoľko zámerom BBI je prispieť k hospodárstvu založenému na efektívnejšom využití zdrojov a udržateľnom znižovaní emisií uhlíka, ako aj prispieť k zvýšeniu hospodárskeho rastu najmä vo vidieckych oblastiach prostredníctvom rozvoja udržateľného a konkurencieschopného biopriemyslu v Európe.. pokračovanie článku

 

05.06.2015zdroj:
smartcity360.org

Bratislava bude hostiť medzinárodný summit SMART CITY 360

smar city summitExplózia inovácií a ich prenos do praxe“ je hlavné motto summitu SMART CITY 360 (SMART CITY 360 Summit), ktorý organizuje Európska aliancia pre inováciu (EAI). Podujatie sa uskutoční v termíne 13. do 16. októbra 2015 a bude paralelne prebiehať v Bratislave a v kanadskom Toronte. Ambíciou tohto podujatia je prepojenie, na prvý pohľad rozdielnych svetov výskumných pracovníkov, vládnych organizácií, start-upov a súkromného sektora do jedného kooperujúceho systému.

Program summitu je koncepčne rozdelený do troch oblastí, technologickej, spoločenskej a inovačnej. Spolu vytvárajú platformu pre medzinárodnú prezentáciu vedeckej spolupráce, prepájajú výskum a prax, ale hlavne dostávajú do popredia záujmu širokej verejnosti témy ako „Smart city“ alebo „Mobilita“.

Počas trvania summitu bude v oboch mestách zároveň prostredníctvom telemosta prebiehať 13 panelových konferencií zameraných na rôzne, v súčasnosti aktuálne témy, ako E-mobilita, urbanizácia, Big Data , úspora energií a iné.... pokračovanie článku

 

25.05.2015zdroj:
www.cvtisr.sk

Výsledky súťaže Vedec roka SR 2014

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutočnilo 12. mája 2015 v koncertnej sále Slovenského rozhlasu v Bratislave. Odovzdávania cien sa zúčastnil prezident SR Andrej Kiska, štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Romana Kanovská, generálny riaditeľ Centra vedecko-technických informácií SR prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., predseda SAV prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., prezident ZSVTS prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., EUR ING., rektori slovenských univerzít a rodiny ocenených. Hodnotiacu komisiu tento rok viedla podpredsedníčka SAV RNDr. Eva Majková, DrSc.

VEdec roka 2014

Prezident SR Andrej Kiska vo svojom príhovore poukázal na to, že štát a spoločnosť na špičkových výskumníkov často zabúda. „Stretávam sa s vedcami a počúvam vaše názory a návrhy a ako prezident často upozorňujem na problémy, ktoré musí naša krajina v tejto oblasti riešiť. Nie o päť-desať rokov, ale dnes, v najbližšej budúcnosti", dodal vo svojej reči... pokračovanie článku

 

07.05.2015

sav

zdroj:
www.sav.sk

Vedec roka SR 2014

Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedecko-technických spoločností, aj tento rok vyhlásili súťaž významných slovenských vedcov, technológov a mladých výskumníkov zo všetkých oblastí vedy – Vedec roka SR 2014.

Vedec Roka 2014

Cieľom 18. ročníka súťaže je profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najlepšie a najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života, ako aj dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku.

Tento ročník súťaže sa koná pod záštitou prezidenta SR Andreja Kisku. Dizajn tohtoročného ocenenia navrhol talentovaný študent, Jakub Masár, z Ústavu dizajnu Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutoční dňa 12. 5. 2015 o 10.00 hod. v Štúdiu č. 5, Slovenského rozhlasu v Bratislave... pokračovanie článku

 

20.04.2015zdroj:
www.cvtisr.sk

Letná škola inovátorov

Letná škola inovátorov je zameraná na spoluprácu jednotlivých akademických odborov, startapistov a novátorov so zámerom stimulovať inovačný potenciál. Absolvent Letnej školy inovátorov bude vedieť ohodnotiť svoj nápad a získa vedomosti ako s nápadom ďalej postupovať. Letná škola bude prebiehať vo forme workshopov a tímovej práce, každý tím bude pracovať na projekte, ktorý bude mať možnosť v závere letnej školy predniesť a prediskutovať.

Letna skola inovatorov 2015

29.6.–3.7.2015 máš voľno v kalendári? Máš inovatívny nápad v tvojom odbore a chceš ho konečne zužitkovať? Nemáš nápad, ale máš schopnosť motivovať ľudí, skvelé organizačné schopnosti alebo si spoľahlivý „makač“ a chceš byť súčasťou tímu, ktorý niečo vytvorí?... pokračovanie článku

 

07.04.2015zdroj:
www.minedu.sk

Európsky výskumný priestor otvára dvere aj mladým slovenským vedcom

vedecRiešenie výskumného projektu priamo v centrách európskych infraštruktúr, pod vedením skúsených a renomovaných zahraničných vedcov – na tieto účely poskytuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) dotácie, o ktoré sa môžu záujemcovia uchádzať do 17. apríla 2015.

MŠVVaŠ SR oznamuje, že je možné predkladať žiadosti o poskytnutie dotácií na činnosti podporujúce medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu v európskom výskumnom priestore. Dotácie sú smerované na stážové pobyty študentov, doktorandov a postdoktorandov vo veku do 35 rokov. Poskytnutie dotácií je v súlade so Stratégiou výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR, je naviazané na členské výskumné centrá infraštruktúr Európskeho strategického fóra o výskumných infraštruktúrach (ESFRI Roadmap)... pokračovanie článku

 

23.03.2015

sav

zdroj:
www.stuba.sk

Inžinieri z CERNu na STU

CERNInžineiri z CERNu budú prednášať na FEI STU. Prednáškový cyklus Úžasný svet CERNu II – pohľad technikov a inžinierov sa uskutoční 25. marca 2015, v čase 14:30 – 17:00 v posluchárni CD-300 na FEI STU v Bratislave, Ilkovičova 3. Pôjde o sériu kratších prednášok od ľudí, ktorí v CERNe pracujú na tom, aby všetky experimenty fungovali tak ako majú.

Aj oficiálne propagačné materiály tohto svetového strediska pre výskum fyziky uvádzajú, že ,,tam pracuje desaťnásobne viac inžinierov a technikov ako fyzikov – výskumníkov. Prečo? Sú totiž základom všetkých činností v CERNe – aby sme mohli posúvať hranice experimentálnej fyziky, musia inžinieri a technici vytvoriť najlepšie prístroje na svete.''

Cieľom prednášok ma FEI je upriamiť pozornosť aj na technické študijné odbory, ktoré môžu študenti absolvovať na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Okrem iného sa záujemcovia dozvedia aj to, ako sa môžu Slováci do výskumu v CERNe zapojiť. Prednášky pri príležitosti výročia CERNu sa ukutočnia aj na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave “Úžasný svet CERNu a jeho výskum – Staň sa súčasťou!” Rovnako 25. marca 2015 ich tu organizuje UK spolu s MŠVVaŠ SR. Táto časť sa zameriava predovšetkým na prácu fyzikov v CERNe. Ako povedal generálny riaditeľ CERNu Rolf Heuer, "Šesť desaťročí je CERN miestom kde ľudia dokážu pracovať spolu bez ohľadu na to, odkiaľ pochádzajú. Tvoríme most medzi rôznymi kultúrami tým, že používame jediný univerzálny jazyk, ktorým je veda."

Vstup na podujatie Úžasný svet CERNu II – pohľad technikov a inžinierov je voľný, úroveň prednášok bude prispôsobená poslucháčom... pokračovanie článku

 

23.02.2015zdroj:
www.tuke.sk

Startup Sharks Roadshow 2015 - Košice

Shark StartupZúčastni sa Startup Sharks Roadshow 2015 a zaži atmosféru Silicon Valley na vlastnej koži. Slovak Business Agency v spolupraci s TUKE ťa pozýva na prednášky a osobné konzultácie so svetovými spíkrami.

Logo Startup sharks Podujatie sa uskutoční 27.2.2015 o 9:00 hod. do 17:00 hod. v Aule Maxima (Letná 9, 042 00 Košice).

Hosťami budú CEO high-tech inkubátora v Silicon Valley, CEO technologického akcelerátora v Silicon Valley, predsedníčka Stanford Venture LAB, riaditeľ Garage Technology Ventures, riaditeľ Center for Entrepreneurship and Technology na UC Berkeley

ČOHO SA MÔŽEŠ ZÚČASTNIŤ?

  • Prednášok (9:00-17:00)- dozvieš sa viac o startupovom prostredí v Silicon Valley. Zistíš, aké projekty tam majú šancu uspieť, získaš ďalšie cenné informácie priamo od biznis žralokov spoza veľkej mláky.
  • Osobných konzultácií (14:30-19:00)- máš inovatívny nápad alebo vlastný startup a potrebuješ poradiť? Príď sa porozprávať s našimi spíkrami (POZOR! Počet miest je limitovaný, prihlás sa čo najskôr).... pokračovanie článku
 

16.02.2015zdroj:
www.minedu.sk

Slovensko sa stalo členom Európskej vesmírnej agentúry

Slovenskí vedci budú mať lepší prístup k strategickým informáciám a cennému know-how v oblasti kozmických aktivít a vývoja satelitných služieb. Slovensko sa dnes oficiálne stalo členom Európskej vesmírnej agentúry (ESA). Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler a riaditeľ Kabinetu generálneho riaditeľa ESA Karlheinz Kreuzberg dnes podpísali v Bratislave zmluvu o európskom spolupracujúcom štáte.

ESA

"Pre nás je to zavŕšenie dlhoročného procesu, keď sme sa zapájali ešte ako pridružený člen do projektov vesmírnej agentúry a teraz získame väčšie možnosti podieľať sa na tomto zaujímavom vedeckom výskume," uviedol po podpise zmluvy Draxler. Podľa jeho slov slovenskí vedci, ale aj slovenské firmy získajú lepší prístup k projektom v oblasti kozmu. "Myslím si, že môžeme hrdo konštatovať, že sme sa stali členom akéhosi exkluzívneho klubu," dodal Draxler. Slovensko je deviatou krajinou, ktorá podpísala takúto dohodu. "Podpisom tejto zmluvy sa akoby spustili hodiny a do jedného roka musíme naplniť túto dohodu tým, že sa musia začať realizovať projekty," dodal Kreuzberg.

Slovenským výskumno-vývojovým organizáciám a inovačným firmám sa týmto krokom otvoria možnosti na participáciu na medzinárodných projektoch zameraných na vývoj technológií používaných vo vesmírnom sektore, ako aj v ostatných odvetviach hospodárstva. Členský príspevok, ktorý bude musieť Slovensko zaplatiť, sa odhaduje ročne na 1,4 milióna eur. Minimálne 85 percent z tejto sumy sa garantovane vráti cez projekty našich vedcov späť do slovenskej ekonomiky. Konkrétne výzvy na projekty by mali byť známe v priebehu tohto roka. Plnohodnotné členstvo môže Slovensko získať po piatich rokoch. Dovtedy budeme mať štatút spolupracujúceho štátu... pokračovanie článku

 

09.02.2015

sav

zdroj:
www.sav.sk

Mikrosystémové technológie zo SAV pre kozmický výskum

MidasSlovensko vstupuje do programu PECS (Plan for European Cooperating State) Európskej vesmírnej agentúry (ESA) (Aktuality SAV, 22.12.2014). Umožní to prepojiť doterajšie výskumné aktivity ústavov SAV v kozmickej fyzike (vrátane astronómie, astrofyziky a geofyziky), kozmickej biológii a medicíne, materiálovom inžinierstve a v diaľkovom prieskume Zeme s aktivitami ESA. V súčasnosti sa v kozmickom výskume a astronautike presadzujú inteligentné senzory, v ktorých sa využívajú mikro-elektro-mechanické systémy (MEMS).

V senzorových moduloch sú MEMS využité hlavne ako snímače, pretože umožňujú dosahovať vyššiu presnosť, efektívnosť, menšie rozmery a nižšiu hmotnosť. Výskum a vývoj inteligentných senzorov a MEMS umožnil ich široké využitie v mnohých priemyslených oblastiach, napr. v automobilovom priemysle, medicíne, geofyzike a i. Pre aplikácie v kozmickom výskume je dôležitá aj odolnosť MEMS na žiarenie a vibrácie. Na Slovensku sa výskumom v oblasti senzorov a MEMS zaoberá niekoľko výskumných skupín v SAV a STU

Príkladom využitia MEMS v kozmickom výskume je analyzátor prachových častíc MIDAS (Micro Imaging Dust Analysis System), jeden z viacerých vedeckých prístrojov umiestnených na kozmickej sonde Rosetta, ktorých úlohou je výskum kométy a jej okolia z väčšej vzdialenosti (Obr. 1). Analyzátor MIDAS umožňuje zachytiť a snímať jednotlivé prachové častice s vysokým rozlíšením, určiť ich tvar, orientáciu, merať množstvo jednotlivých častíc, elektrickú vodivosť a pod. Vo vývoji tohto analyzátora boli použité aj mikrosystémové technológie zo SAV.... pokračovanie článku

 

- Archív - Straršie aktuality -