_
domov - Veda a Technika v SR - Novinky v SR - Otvorenie výskumného pracoviska na UCM v Trnave

Otvorenie výskumného pracoviska na UCM v Trnave


06.11.2018 zdroj: www.veda-technika.sk

Dňa 16.10.2018 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie spoločného Výskumného pracoviska pre oblasť pozitrónovej emisnej tomografie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a spoločnosti BIONT a.s., Bratislava, ktoré bolo vybudované v priestoroch Fakulty prírodných vied UCM v Špačinciach.

UCM

Otvorenia laboratória sa v zastúpení ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR zúčastnila štátna tajomníčka MŠVVaŠ Mgr. Oľga Nachtmannová, PhD., ďalej generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky Mgr. PhDr. Marek Hajduk, PhD. a Ing. Róbert Szabó, PhD. Za univerzitu sa zúčastnili rektor prof. Ing. Roman Boča, DrSc, prof. Ing. Jozef Lehotay, DrSc., doc. Ing. Jozef Sokol, CSc., mim. prof., vedúci Katedry ekochémie a rádioekológie doc. RNDr. Miroslav Horník, PhD. a predstavitelia spoločnosti BIONT a.s. - generálny riaditeľ Ing. Mgr. Martin Kabát, PhD. a doc. Ing. Peter Kováč, PhD.

Hlavným dôvodom na vybudovanie uvedeného pracoviska bolo spoločné využívanie unikátneho experimentálneho zariadenia – pozitrónového emisného tomografu mikroPET, ktorý umožní realizovať výskumné aktivity predovšetkým v oblasti biomedicínskej chémie, farmácie, rastlinnej biológie a medicínskej diagnostiky. V oblasti SR, a nielen v rámci vysokého školstva, ide o jediný prístroj tohto druhu.

ucm nove

Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave je významnou súčasťou univerzity, má nadviazanú spoluprácu s mnohými významnými slovenskými a zahraničnými univerzitami a pracoviskami (Nemecko, USA, Ukrajina, Poľsko, Fínsko, Rakúsko, Japonsko, Litva, Chorvátsko, Srbsko, Česká republika a i.).

Okrem výučby akreditovaných študijných programov, ako sú aplikovaná informatika, aplikovaná biológia, aplikovaná chémia, biotechnológie, biomedicínska chémia a ochrana a obnova životného prostredia, je fakulta silne zacielená, a aj úspešná, v oblasti výskumu, ktorý sa realizuje vo viacerých výskumných laboratóriách. Medzi významné unikátne pracoviská patria: Laboratórium biofotonických technológii, Laboratórium geografických informačných systémov, Laboratórium pre prácu s geneticky modifikovanými organizmami, Pracovisko rádioekológie a nukleárnej analýzy, Laboratórium pozitrónovej emisnej tomografie a Analyticko-diagnostické centrum ako súčasť Univerzitného vedeckého parku.

UCM

Na fakulte sú okrem uvedených aktivít vydávané vlastné vedecké časopisy v anglickom jazyku ,,Nova Biotechnologica et Chimica“ (v súčasnosti indexovaný v databázach EBSCO, Scopus a i.) a „Journal of Applied Mathematics, Statistics and Informatics“ (v súčasnosti indexovaný v databáze Inspec a v databáze Web of Science – Emerging Sources Citation Index).

Viac o výskumnom pracovisku:
http://www.ucm.sk/sk/laboratorium-pozitronovej-emisnej-tomografie/