_
domov - Veda a Technika v SR - Novinky v SR - Ocenení vedci a profesori STU za rok 2016

Ocenení vedci a profesori STU za rok 2016


20.12.2016 zdroj: www.stuba.sk

Rektor STU odovzdal v utorok 20. decembra 2016 počas vianočného programu Vysokoškolského umeleckého súboru Technik ocenenia vedcom a profesorom STU. Rektor pokrstil aj nové CD dievčenskej skupiny Technik Spievajže si djoučas rozmanitými piesňami prevažne so svadobnou tematikou.

vedci

Ocenenie Vedec roka 2016 STU získali

V kategórií Mladý vedecký pracovník:
Ing. Zuzana Barbieriková, PhD., za mimoriadne vedecko-výskumné výsledky v oblasti charakterizácie nanomateriálov na báze oxidu titaničitého ako aj nových organických zlúčenín pomocou špeciálnej techniky elektrónovej paramagnetickej spektroskopie, ktorá umožňuje detekciu paramagnetických centier a voľných radikálov. Z. Barbieriková je spoluautorkou 26 CC publikácií, ktorých kvalitu reflektujú nielen impakt faktory časopisov (Journal of Catalysis, 6.921, Catalysis Today, 4.312, ect.), ale najmä ohlas vedeckej komunity vo forme 44 SCI citácií (h-index 5).

V kategórií Významný vedecký prínos:
Kolektív FCHPT STU, teda Ing. Tomáš Mackuľák, PhD. (Odd. environmentálneho inžinierstva), Doc. Ing. Lucia Bírošová, PhD. (Odd. výživy a hodnotenia potravín), Doc. RNDr. Miroslav Gál, PhD. (Odd. anorganickej technológie) za monitoring výskytu a výskum možností eliminácie drog, liečiv a rezistentných druhov baktérií v odpadových vodách na Slovensku.

Dominantnou metódou zisťovania informácií o drogovej scéne na Slovensku a v Európe sú dotazníky, lekárske správy a policajné štatistiky zo zásahov. Nová analytická metóda odpadových vôd umožňuje analyzovať trendy a spotrebu presnejšie. Okrem drog pritom umožňuje sledovať aj spotrebu antibiotík, v ktorej Slovensko patri medzi špičku v Európskej únií. Mikrobiálna rezistencia je celosvetový problém, ktorý sa snaží riešiť svetová veda. Vedecký tím STU sa vo svojom výskume zaoberá aj metódami degradácie mikropolutantov (drogy, liečivá, baktérie) pomocou chemických (použitie železanov, Fentonova reakcia), fyzikálnych (ultrazvuk), biologických metód (vodné rastliny, enzýmy), či s použitým grafén oxidov či nanodiamantových vrstiev (spolupráca s FEI STU). Viac o téme výskumu aj v tlačovej správe STU: Vedci majú novú výzvu – ako odstrániť mikropolutanty a rezistentné baktérie z vôd. Riešenie hľadajú aj odborníci z STU

vedci

Ocenenie Profesorka a Profesor roka 2016 STU získali:

Prof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD., - Katedra vodného hospodárstva krajiny, Stavebná fakulta STU:

vo svojej vedecko-výskumnej práci sa zaoberá problematikou modelovania zrážkovo-odtokových procesov, modelovania eróznych a transportných procesov v povodniach, vplyvom zmeny klímy a využitia územia na hydrologický cyklus či predpovednými zrážkovo-odtokovými systémami a regionalizáciou parametrov zrážkovo-odtokových modelov.

Na SvF STU pôsobí od roku 1988, od roku 2013 vo funkcií profesorky. Počas pôsobenia na fakulte viedla úspešne 49 diplomantov, 35 bakalárov a 11 doktorandov. Mnohé práce jej diplomantov získali dôležité ocenenia, napr. práca M. Kohúta Návrh protipovodňových opatrení vybraného územia získala inžiniersku cenu za najlepšiu diplomovku 2010/11 Slovenskej komory stavebných inžinierov. Doktorandskú prácu M. Zvolenského Regionalizácia parametrov zrážkovo-odtokového modelu ocenil rektor STU.

Prof. Ing. Marián Peciar, PhD., - Ústav procesného inžinierstva, Strojnícka fakulta STU:

získal ocenenie za vynikajúce výsledky a prínos v oblasti netradičných granulačných technológií, patentovú politiku a transfer technológií do priemyselnej praxe, za všeobecné uznanie vo vedeckej a priemyselnej komunite v oblasti inovácií a za dlhoročnú kvalitnú pedagogickú činnosť.

Prof. M. Peciar je mimoriadne úspešným riešiteľom zmluvného výskumu pre prax, podieľal sa na vyše 115 výskumných a inovačných projektoch pre domáce a zahraničné spoločnosti spravidla s realizačným výstupom. Je držiteľom 5 európskych a slovenských patentov a autorským osvedčení, 4 úžitkových vzorov a viacerých prihlášok. V roku 2011 ho na základe návrhu rektora STU menoval Akademický senát STU za prvého prorektora pre spoluprácu s praxou, kde pôsobí dodnes. Je tiež expertom Inovačného fóra Slovenska. Popri funkcií prorektora naďalej prednáša a vedie študentov na Ústave procesného inžinierstva, ktorý od r. 2016 vedie.  

Prácu tohto ústavu a tímu M. Peciara približuje aj dokument Spektrum vedy: Stroje pre práškové technológie, ktorý vysielala RTVS a možno si ho pozrieť na webe CVTI.

Prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc., - Ústav elektroniky a fotoniky, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU:

je dlhodobo mimoriadne aktívny a úspešný v získavaní medzinárodných a domácich vedecko-výskumných a vzdelávacích projektov. Ako vedúci riešiteľ zodpovedal za viac ako 30 domácich a zahraničných projektov, aktuálne vedie projekt Horizont 2020 – IoSence, zameraný na výskum a rozvoj flexibilných bezdrôtových mikrosenzorov vhodných pre budovanie platformy Internetu vecí a tiež niekoľko APVV a VEGA projektov z oblasti organickej elektroniky.

Je autorom viac ako 300 príspevkov v časopisoch (z toho 60 CC) a zborníkoch z konferencií. Na tieto práce má viac ako 430 SCI citácií. Na fakulte pôsobí od roku 1976, od roku 1997 ako profesor. Je riaditeľom Ústavu elektroniky a fotoniky FEI STU, na ktorého vybudovaní sa intenzívne podieľal. Dlhodobo na ústave podporuje a zavádza inovatívne metódy vzdelávania na báze eLearning, doteraz vyškolil viac ako 15 doktorandov.

Prof. Ing. Milan Hronec, DrSc., - Ústav organickej chémie, katalýzy a petrochémie, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU:

je významnou osobnosťou v oblasti katalýzy a organickej technológie. Od nástupu na fakultu intenzívne spolupracoval s praxou a výsledkom jeho výskumu je viacero patentov a technických realizácií z oblasti petrochémie a neskôr z oblasti technológie výroby chemických špecialít. V súčasnosti sa venuje katalytickej konverzií biomasy a jej primárnych produktov na chemikálie, motorové palivá a vodík s využitím najmä nano-štrukturovaných katalyzátorov. Výsledkom jeho výskumu je viac ako 100 patentov, vyše 80 projektov riešených pre prax a v rámci grantov, viac ako 80 prednášok na konferenciách, vyše 180 vedeckých prác, na ktoré je viac ako 1000 citácií s h-indexom 20.

Zastupuje Slovensko v Európskej federácií katalytických spoločností a vo Svetovej asociácii katalytických spoločností. Na fakulte pôsobí od roku 1978, od roku 1997 ako profesor. Pod jeho vedením dokončilo diplomové práce viac ako 80 študentov a viac ako 25 študentov obhájilo titul PhD. V jeho laboratóriách pôsobilo a pôsobí  na krátkodobých pobytoch viacero študentov zo zahraničia – z Európy či Ázie. V rokoch 1990- 1993 zastával funkciu prodekana pre výskum a v rokoch 1994-2000 funkciu dekana FCHPT.

Prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD., - Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok Fakulty architektúry STU:

dlhodobo sa venuje historiografii architektúry na Slovensku so zreteľom na širší európsky kontext, špecializuje sa na obdobie dejín architektúry 19. storočia. Na fakulte pôsobí od roku 1996, od roku 2015 ako profesorka. Vedie študentov v predmetoch študijného odboru Architektúra a urbanizmus, vedie ateliérové a diplomové práce. 

Je riešiteľkou a spoluriešiteľkou niekoľkých VEGA a KEGA projektov a autorkou či spoluautorkou oceňovaných publikácii: knižný projekt Encyclopaedia Beliana (2001), na ktorej sa podieľala, získal ocenenie Slovak Gold, vedecká monografia Rozmanité 19. Storočie: Architektúra na Slovensku od Hefeleho po Jurkoviča (2008, spoluautorka E. Lukáčová) zase cenu Slovenského syndikátu novinárov v sekcií vedecko-technickej literatúry, Ottov historický atlas Slovensko (2009, členka autor. kolektívu) prémiu Literárneho fondu a monografia Výnimočné stavby dlhého storočia bola nominovaná na cenu časopisu Pamiatky a múzea 2011.

Prof. Ing. Peter Grgač, CSc., - Ústav materiálov, Materiálovotechnologická fakulta STU:

Na fakulte pôsobí od roku 1986, od roku 2014 ako profesor. Jeho pedagogická činnosť je zameraná predovšetkým na výučbu predmetov z oblasti náuky o kovových materiáloch a technológiách ich tepelného spracovaniaViedol viac ako 80 diplomových prác, vyškolil 8 vedeckých ašpirantov a doktorandov, je autorom a spoluautorom viacerých vysokoškolských učebníc, ale aj expertných správ pre prax.

Svoju výskumnú činnosť orientuje najmä na vysokolegované nástrojové ocele ledeburitického typu a štúdium dôsledkov rýchleho tuhnutia pri rozstrekovaní taveniny. Venuje sa tiež výskumu ďalších technicky dôležitých kovových materiálov. Je autorom či spoluautorom 14 vedeckých prác publikovaných v renomovaných časopisoch Web of Science.

Partneri projektu: CVTI, STUBA, EPROFI, SAMSUNG