domov - Veda a Technika v SR - Novinky v SR - Výsledky zo súťaže Vedec roka SR 2014

Výsledky súťaže Vedec roka SR 2014


25.05.2015 zdroj: ncpvat.cvtisr.sk

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutočnilo 12. mája 2015 v koncertnej sále Slovenského rozhlasu v Bratislave. Odovzdávania cien sa zúčastnil prezident SR Andrej Kiska, štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Romana Kanovská, generálny riaditeľ Centra vedecko-technických informácií SR prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., predseda SAV prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., prezident ZSVTS prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., EUR ING., rektori slovenských univerzít a rodiny ocenených. Hodnotiacu komisiu tento rok viedla podpredsedníčka SAV RNDr. Eva Majková, DrSc.

VEdec roka 2014

Prezident SR Andrej Kiska vo svojom príhovore poukázal na to, že štát a spoločnosť na špičkových výskumníkov často zabúda. „Stretávam sa s vedcami a počúvam vaše názory a návrhy a ako prezident často upozorňujem na problémy, ktoré musí naša krajina v tejto oblasti riešiť. Nie o päť-desať rokov, ale dnes, v najbližšej budúcnosti", dodal vo svojej reči.

Za rok 2014 boli ocenenia odovzdané nasledujúcim osobnostiam:

V kategórií Vedec roka SR

 • Doc. Ing. Fedorovi Gömörymu, DrSc.
 • Elektrotechnický ústav, Slovenská akadémia vied
 • Za výskum vedúci k novým poznatkom o správaní kompozitov supravodič/feromagnetikum v jednosmerných a striedavých magnetických poliach.
 • Laudatio (pdf.)

V kategórií Vedkyňa roka SR

V kategórií Osobnosť roka v oblasti technológií

 • Doc. Ing. Sergejovi Hlochovi, PhD.
 • Fakulta výrobných technológií, Technická univerzita v Košiciach
 • Za vynikajúce výsledky dosiahnuté v rámci riešenia projektov výskumu technológie vodného prúdu a mimoriadny prínos pre interdisciplinárnu medzinárodnú vedeckú spoluprácu v oblasti progresívnych výrobných technológií. 
 • Laudatio (pdf.)

V kategórií Osobnosť roka v programoch EÚ

 • prof. RNDr. Pavlovi Miškovskému, DrSc.
 • Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
 • Za významný podiel na príprave a koordinácii úspešného projektu 7. RP EÚ získaného na Slovensku (Fostering excellence in multiscale cell imaging) v pozícii zodpovedného riešiteľa a za významný podiel na zapojení sa Slovenska do pan-európskej siete pre biologické zobrazovanie – EuroBioImaging. 
 • Laudatio (pdf.)

V kategórií Mladá osobnosť vedy

 • Doc. Ing. Ľubomírovi Švorcovi, PhD.
 • Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita v Bratislave
 • Za vysokú vedeckovýskumnú a publikačnú aktivitu v oblasti elektrotechnickej charakterizácie biologicky aktívnych látok a využitia nových elektródových materiálov v klinickej, environmentálnej a potravinárskej stopovej analýze.
 • Laudatio (pdf.)

vedec roka 2014
Ocenení vedci, zľava: Ľubomír Švorc, Pavol Miškovský, Lucia Kučerová, Fedor Gömöry,
Sergej Hloch
 (Foto: CVTI SR)

Všetkým víťazom gratulujeme a ďakujeme za prínos k rozvoju vedy a spoločnosti