domov - Veda a Technika v SR - Novinky v SR - Otvárací seminár vedeckého mobilitného programu SASPRO

Otvárací seminár programu SASPRO


23.07.2015 zdroj: www.sav.sk

sasproVedcov, prichádzajúcich zo zahraniča na vedecké pracoviská SAV v štipendijnom programe SASPRO uviedli dňa 22. júla 2015 v Aule SAV členovia Predsedníctva Slovenskej akadémie vied – predseda Pavol Šajgalík a podpredsedníčka Eva Majková. Hosťami slávnostnéo seminára bola Ľudmila Majláthová zo zastúpenia Európskej komisie na Slovensku a Róbert Szabó, generálny riaditeľ Sekcie vedy a techniky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Program SAV SASPRO vznikol na základe projektu spolufinancovaného Európskou úniou zo 7. rámcového programu – Akcie Marie Curie, schéma Ľudia. Úspeční uchádzači z prvej výzvy sú skúsení vedci prichádzajúci z členských štátov EÚ, asociovaných krajín a tretích krajín (schéma Incoming), a  tiež občania Slovenskej republiky, ktorí po svojom univerzitnom a pracovnom pôsobení v zahraničí prichádzajú rozvíjať svojej vedecké bádanie do Slovenskej akadémie vied (schéma Reintegrácia) na obdobie jedného až troch rokov. Z 19 štipendistov z prvej výzvy SASPRO sú dvanásti Slováci a siedmi vedci sú pôvodom z iných krajín: piati vedci pôsobia v oblasti vied o neživej prírode, desiati vedci sú oblasti vied vied o živej prírode a biomedicínskych vied, štyria z oblasti vied o spoločnosti a kultúre.

saspro
Dr. Jasminka Majdandžić, pôsobiaca v Ústave normálnej a patologickej fyziológie SAV

Predseda SAV Pavol Šajgalík na úvod seminára povedal, že prvýkrát v histórii nastala chvíľa, keď Slovenská akadémia vied  privítala 19 špičkových pracovníkov zo zahraničia. SAV ponúka vedcom nielen ich ďalšiu príležitosť, ale stáva sa tak atraktívnym pracoviskom pre vedcov s predchádzajúcimi vedeckými úspechmi na svetových univerzitných a vedeckých pracoviskách.

"Cieľom nášho projektu je pozdvihnúť vedeckú úroveň SAV na európsku, i vyššiu úroveň. Dôležitý je ľudský kapitál. Dosiaľ sme získali množstvo prístrojovej infraštruktúry zo štrukturálnych fondov EÚ, a my ešte potrebujeme pozdvihnúť ducha a pracovať takpovediac 24 hodín denne. Očakávame, že prejavom tejto ambície bude vykonaná práca a predovšetkým ľudia, ktorí zvýšia prestíž Slovenskej akadémie vied. To od nás očakáva nielen verejnosť, ale aj my sami od seba.".

Na margo vnútroakademických impulzov povedal: "Presadiť projekt SASPRO aj vnútri SAV nebola jednoduchá úloha.  SAV prispieva šesťdesiatimi percentami na financovanie tohto projektu zo svojho rozpočtu, a tak na druhej strane to vytvára určitú nerovnováhu, lebo štipendisti sú platení lepšie ako domáci pracovníci. Napriek tejto zdanlivej nevýhode je dobré, že prostredníctvom tohto projektu sme získali úspešných slovenských odborníkov, po dlhom čase prichádzajúcich domov, aj štátnych príslušníkov z iných krajín, a takto  vytvoríme zdravú konkureniu v SAV. Štipendistom SASPRO prajem, aby sa u nás cítili dobre, aby mali vyhovujúce pracovné podmienky, a tiež, aby mali vplyv na kolektívy, v ktorých pôsobia. Aby aj domáci vedeckí pracovníci mali vysoké ambície ako naši štipendisti." 

Predseda SAV vysoko ocenil prístup Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR: "V prvom kole diskusií sme získali prísľub podpory, v druhom kole podporu tohto projektu v prísľube dofinancovania z rozpočtu MŠVVaŠ ešte v tomto roku."

saspro
Filip Rázga, pôsobiaci na Ústave polymérov, preberá dekrét z rúk predsedu SAV

Zástupkyňa Európskej komisie na Slovensku Ľudmila Majláthová v svojom príhovore ocenila predovšetkým zanietenosť a potenciál prítomných ľudí pre vedu. "Ľudské zdroje sú kľúčové na posúvanie hraníc poznania a dosahovania konkrétnych výstupov v oblasti výskumu, ale aj na hľadanie riešení pre ich aplikácie a využiteľnosť v praxi. Problémom nie je odchádzanie ľudí, veď mobilitu podporujú rôzne programy Európskej komisie, ale problémom je to, že po získaní cenných zahraničných skúseností sa nevracajú na Slovensko. Program SASPRO, ktorý vznikol ako projekt spolufinancovaný aj z európskych zdrojov, je konkrétnym príkladom ako podporiť prílev aj návrat špičkových vedcov späť na Slovensko. Aby si Európa zachovala svoje pozície a obnovila rast, potrebuje viac investovať do oblastí, ktoré zvýšia jej konkurencieschopnosť, a sem patrí oblasť vzdelávania, vedy a výskumu. Podpora potenciálu mladých vedcov a výskumníkov je investíciou do budúcnosti. Na podporu týchto oblastí Európska únia vyčlenila v novom programovom období do roku 2020 značné finančné prostriedky."

Patrí k nim program Horizont 2020, ktorého súčasťou je program Marie Currie, zameraný na podporu ľudského potenciálu a mobility vedcov. Podpora vedy je alokovaná aj regionálne, pre Slovensko je určená suma 2,26 miliárd eur, okrem iných oblastí, smerujúcich aj do programov európskych štrukturálnych a investičných fondov na podporu výskumu, inovácií, a tiež malých a stredných podnikov. Na Slovensku sa bude implementovať cez program Výskum a inovácie. Okrem financií a opatrení na podporu vedy a výskumu, vybudovanie infraštruktúry má byť zameraný aj na programy návratu vedcov zo zahraničia späť do domovských krajín.

Róbert Szabó, generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ocenil zámer SASPRO: "Je v súlade so zámermi MŠVVaŠ SR podporujúcich vedu, vedeckú komunitu a jej mobilitu s cieľom zvyšovania kvality a výsledkov výskumu. Ministerstvo nedávno predložilo na rokovanie vlády SR podobnú schému Návrat slovenských odborníkov zo zahraničia. Oceňujeme tvorcov programu SASPRO, ktorý pamätá na vedecké kritériá prijímania, aj na existenčnú a psychologickú stránku príchodu uchádzačov na Slovensko. Vidno, že náš prístup k vedcom sa postupne mení v dôraze na spoločenské a finančné uznanie."

saspro
Úspešní uchádzači si najprv prevzali dekréty z rúk predsedu SAV Pavla Šajgalíka (na snímke v strede s podpredsedníčkou SAV Evou Majkovou)

Predseda Slovenskej akadémie vied štipendistom SASPRO odovzdal akceptačné certifikáty. Traja z nich prezentovali svoje výskumné programy:

Dr. Pareshkumar Manharhai Prajapati, pôsobiaci na Fyzikálnom ústave SAV uviedol svoj projekt Monoenergetické rýchle neutróny: výkonný nástroj pre štúdium jadrovej fyziky. Je zameraný na inicializáciu a ďalší rozvoj nového laboratória vybaveného zdrojom monoenergetických neutrónov. Urýchloľvač bude umiestnený v Piešťanoch. Špecifickom laboratória budú jadrové reakcie indukované rýchlymi neutrónmi s produkciou gama žiarenia, využiteľné v jadrovej energetike, s garanciou bezpečnosti pri detekcii výbušnín alebo štiepneho materiálu v prepravovanom náklade.

Dr. Jasminka Majdandžić, pôsobiaca v Ústave normálnej a patologickej fyziológie SAV uviedla svoj projekt Ako synchronizácia formuje sociálne väzby: mechanizmy a neuronálne dráhy. Je zameraný na štúdium ľudských spoločenstiev, ktoré sa modifikujú na zoskupenia so silnými sociálnymi vzťahmi. Ich prejavom je behaviorálna synchronizácia, ktorá podporuje deindividuáciu, kooperáciu a solidaritu. Skúmania v experimentálnych a kontrolných skupinách prispejú k poznaniu komplexných procesov sociálneho správania sa a budú prínosom pre spoločenskú a klinickú prax.

Mgr. Miloslav Szabó, PhD., pôsobiaci v Historickom ústave SAV uviedol svoj projekt Antisemitizmus na Slovensku a v Rakúsku v medzivojnovom období (1918 – 1938). Analýza a komparácia zdanlivo odlišných výskumných aspektov je zameraná na elimináciu interpretačných stereotypov a predstáv; prostriedkom je výskum spoločných čŕt v tendenciách nárastu antisemitizmu v časoch krízy v Rakúsku a na Slovensku, v centre a na periférii. Komparatívna analýza bude odpovedať na otázky vplyvu politického katolicizmu pri etablovaní antisemitského diskurzu a praxe, tiež tzv. akademického anatisemitizmu v strednej Európe; analýza ich vplyvu priniesie nový pohľad na dobovú prax súdnictva a štátnej správy. Poznanie vnútorných tendencií k radikálnym prejavom a postojom má afiláciu aj na spoločenské štúdie súčasných spoločenstiev.

Na záver seminára Eva Majková, podpredsedníčka SAV pre výskum, zhrnula úsilie tvorcov a organizátorov programu SASPRO od úvodnej formulácie ambícií SAV priviesť odborníkov zo sveta na pracoviská SAV, cez prípravu projektu, ktorým sa SAV uchádzala o jeho prijatie v schéme Marie Curie, až po súčasnú chvíľu, keď vedci, úspešní z prvej výzvy už pôsobia vo vedeckých organizáciách SAV. "Žijeme ére globálnej vedy, aj systém získavania významných vedcov a výskumníkov z celého sveta je globálny. Naše úsilie si žiadalo dostatok odvahy, a naše ambície sú vysoké – byť úspešní, posilniť SAV v excelentnosti výskumu."

V súčasnom období sa vyhodnocujú prihlášky druhej výzvy štipendijného programu SASPRO, otvorená je tretia výzva. Informácie o podmienkach prijatia uchádzačov o štipendium a inštrukcie k výzvam sú uverejnené na webovej stránke www.saspro.sav.sk.