domov - Veda a Technika v EU - Novinky v EÚ - Bio-based Industries H2020

Bio-based Industries H2020


17.06.2015 zdroj: www.stuba.sk

BBI 2020Spoločný podnik Bio-based Industries (BBI) vznikol ako partnerstvo verejného a súkromného sektora zamerané na zvýšenie investícií do rozvoja udržateľného priemyselného sektora na báze obnoviteľných a bio zdrojov v Európe ako súčasť programu Horizont 2020.

Cieľom BBI je zabezpečiť prínos pre životné prostredie a sociálno-ekonomickú situáciu európskych občanov, zvýšenie konkurencieschopnosti Európy, ako aj prispieť k profilovaniu Európy ako kľúčového hráča v oblasti výskumu, predstavenia a implementácie vyspelých biotechnologických produktov a biopalív.

Spoločný podnik BBI bude taktiež hrať dôležitú úlohu pri rozvoji biohospodárstva v Európe, nakoľko zámerom BBI je prispieť k hospodárstvu založenému na efektívnejšom využití zdrojov a udržateľnom znižovaní emisií uhlíka, ako aj prispieť k zvýšeniu hospodárskeho rastu najmä vo vidieckych oblastiach prostredníctvom rozvoja udržateľného a konkurencieschopného biopriemyslu v Európe. Biopriemysel bude založený na pokročilých biorafinériách, ktoré získavajú biomasu trvalo udržateľným spôsobom, a to najmä s cieľom:

  • Predstaviť technológie umožňujúce výrobu nových chemických stavebných prefabrikátov, nových materiálov a nových spotrebiteľských produktov z Európskej biomasy s cieľom nahradiť potrebu fosílnych vstupov.
  • Rozvíjať obchodné modely integrujúce hospodárske subjekty naprieč hodnotového reťazca od dodávok biomasy pre biorafinérie po spotrebiteľa biomateriálov, chemikálií a biopalív, a to aj prostredníctvom vytvárania nových prepojení medzi sektormi a podpory interdisciplinárnych združení. 
  • Zriadiť biorafinérie ako vlajkové lode slúžiace ako príklad a prezentácia pre technológie a obchodné modely pre biomateriály,  chemikálie a biopalivá. Taktiež budú príkladom pre preukázanie zlepšenia nákladov a výkonov na úroveň konkurencieschopnú s fosílnymi alternatívami.

Hlavné zameranie BBI:

  • Vstupné suroviny: podporovať udržateľné dodávky biomasy so zvýšenou produktivitou a budovanie nových distribučných kanálov.
  • Biorafinérie: zefektívniť sprácu prostredníctvom výskumu a vývoja, ako aj preukázať efektívnosť a hospodársku udržateľnosť biorafinérií
  • Trhy, produkty a postupy: rozvíjať trhy pre biomateriály a optimalizovať postupy

Horizon 2020

VÝZVA na predloženie návrhov projektov

  1. Program:                                           Horizont 2020
  2. Celkový rozpočet                               €100,000,000
  3. Dátum uzávierky výzvy:                     15. 9. 2015

Návod pre účastníkov:

Podmienky účasti:

Výzvy na predloženie návrhov sú zverejnené pre tieto tri tematické okruhy:

Informačný deň BBI

Aké výhody Vám BBI prináša? Čo pokrýva nová výzva na predloženie návrhov?  Ako môžete požiadať o finančné prostriedky? BBI k tejto iniciatíve usporadúva dňa 26. 6. 2015 v Bruseli informačný deň. Viac informácií a registráciu na informačný deň nájdete na stránke:
http://www.bbi-europe.eu/events/bio-based-industries-joint-undertaking%E2%80%99s-2015-info-day.