domov - Veda a Technika v SR

Veda a Technika v SR


vedec SRVeda a technika ako jeden z troch pilierov rozvoja vedomostnej spoločnosti: vzdelávanie – veda a technika – inovácie, musia byť v centre pozornosti politických a vládnych orgánov rozhodujúcich o celkovom smerovaní rozvoja Slovenskej republiky, aby plnili úlohu rozhodujúceho rozvojového faktora krajiny. Z uvedeného dôvodu musí štátna vedná a technická politika stanoviť také ciele pre rozvoj a využívanie systému vedy a techniky, ktorých dosiahnutie zabezpečí od vedy a techniky očakávanú úlohu rozvojového faktora. Z tohto dôvodu hlavné ciele štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015 sú:

 • zvýšenie účasti vedy a techniky na celkovom rozvoji Slovenskej republiky – intenzívnejšie zapájanie vedy a techniky do riešenia ekonomických a spoločenských problémov Slovenska. Zvyšovanie účasti vedy a techniky na rozvoji krajiny sa prejaví aj zvýšením príspevku Slovenska k celkovému rastu konkurencieschopnosti EÚ.
 • aby sa zvýšila účasť vedy a techniky na celkovom rozvoji Slovenska, je potrebné pre ich rozvoj a využívanie zabezpečiť také podmienky, ktoré na jednej strane zohľadnia špecifiká ich vývinu na Slovensku a na strane druhej strane zohľadnia ciele a zámery budovania Európskeho výskumného priestoru. Celkovo musia byť podmienky pre fungovanie systému vedy a techniky zosúladené a previazané tak, aby veda a technika pružne reagovali nielen na vnútorné (národné), ale aj na vonkajšie (medzinárodné) požiadavky.
 • zabezpečiť podmienky pre rozvoj a využívanie vedy a techniky stanovením cieľov v nasledujúcich oblastiach:
  a) koordinácie vedy a techniky,
  b) infraštruktúry výskumu a vývoja,
  c) systémových priorít výskumu a vývoja,
  d) vecných priorít výskumu a vývoja,
  e) podpory vedy a techniky,
  f) rámcového modelu organizácie financovania vedy a techniky v Slovenskej republike do roku 2015,
  g) medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce,
  h) hodnotenia výskumu a vývoja,
  i) popularizácie vedy a techniky,
  j) monitorovania štátnej vednej a technickej politiky.

Vo vertikálnej rovine bude na Slovensku potrebné zlepšiť vzájomnú spoluprácu ministerstiev, ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky (ďalej len "ústredný orgán") a orgánov regionálnej samosprávy s organizáciami výskumu a vývoja a s odberateľmi a užívateľmi výsledkov výskumu a vývoja. Osobitne bude potrebné zlepšiť spoluprácu medzi regionálnymi samosprávnymi orgánmi a inštitúciami výskumu a vývoja a odberateľmi ich výsledkov, ktoré pôsobia v príslušnom regióne.

V horizontálnej rovine ministerstiev a ostatných ústredných orgánov bude potrebné zlepšiť spoluprácu medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo školstva"), ministerstvami, ostatnými ústrednými orgánmi a odvetvovými zväzmi priemyslu s cieľom zabezpečiť podmienky pre využívanie vedy a techniky ako základných nástrojov rozvoja každého hospodárskeho a spoločenského odvetvia. Skvalitnenie a zlepšenie tejto spolupráce sa musí prejaviť aj pri vypracovávaní rezortných koncepcií zamerania a podpory výskumu a vývoja (vrátane koncepcie zamerania a podpory výskumu a vývoja na vysokých školách a koncepcie zamerania a podpory výskumu a vývoja v Slovenskej akadémii vied), ktoré jednotlivé ministerstvá, ústredné orgány a Slovenská akadémia vied vypracujú ako rozpracovanie cieľov a zámerov dlhodobého zámeru na pomery svojho rezortu v strednodobom horizonte pod koordináciou ministerstva školstva.

Na ministerstvách a ostatných ústredných orgánoch bude reštrukturalizáciou existujúcich pracovných miest vytvorený optimálny počet štátnozamestnaneckých miest pre odborne erudovaný manažment v oblasti vedy a techniky, ktorý bude v rámci pracovnej náplne zabezpečovať len výkon odvetvových kompetencií v oblasti vednej a technickej politiky a koordináciu aktivít v oblasti vedy a techniky. Plnenie cieľov Európskeho výskumného priestoru vyžaduje od každého členského štátu EÚ koordinovanie jeho štátnej vednej a technickej politiky s politikou EÚ v tejto oblasti, spoločný zber a výmenu informácií, identifikáciu spoločných cieľov a pravidelné vyhodnocovanie plnenia cieľov každej štátnej politiky. Preto ministerstvá a ostatné ústredné orgány pre zodpovedné plnenie týchto úloh budú potrebovať zodpovedajúci počet štátnozamestnaneckých miest. Tento cieľ je dôležitý aj z toho hľadiska, že úlohou ministerstiev a ústredných orgánov bude zlepšiť vzájomnú spoluprácu a dodržiavať koherentný postup pri realizácií cieľov štátnej vednej a technickej politiky a odvetvových politík.

Doterajšia koordinácia účasti vedy a techniky na rozvoji regiónov je nepostačujúca a nie každý samosprávny regionálny orgán venuje tomuto problému rovnakú pozornosť. Z dôvodu zabezpečiť rozvoj regiónov s pomocou vedy a techniky, bude potrebné v rámci regionálnej rozvojovej politiky alebo regionálnej inovačnej stratégie stanovovať ciele a zámery pre rozvoj a využívanie vedy a techniky v regióne. Plnenie týchto cieľov a zámerov si vyžiada zahrnutie tomu zodpovedajúcich činností do činností niektorého z útvarov úradov samosprávnych krajov.

Cieľom v oblasti definovania strednodobých a dlhodobých cieľov a zámerov vednej a technickej politiky a pravidelného vyhodnocovania ich plnenia a aktualizácie, bude používanie osobitnej metodológie prognózovania, bežne používanej v starých členských krajinách EÚ, ktorá je známa pod názvom "Technology Foresight". Európska komisia od každej členskej krajiny EÚ očakáva používanie tejto metodológie s tým, že okrem domácich odborníkov budú do jej procesov zainteresovaní aj zahraniční odborníci, čo má zabezpečiť otvorenie sa štátnej politiky politikám ostatných členských krajín EÚ pre zabezpečenie zvýšenia jej konkurencieschopnosti.

 

INFRAŠTRUKTÚRA VÝSKUMU A VÝVOJA

vedecDisponibilné ľudské zdroje sú základným predpokladom rozvoja vedy a techniky, sú nevyhnutným predpokladom pre zvýšenie konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky a rýchlejšiu modernizáciu celej spoločnosti a v konečnom dôsledku sú nevyhnutnou podmienkou pre úspešný rozvoj vedomostnej spoločnosti v plnom rozsahu. Vzdelané ľudské zdroje osobitne sú nevyhnutným predpokladom rozvoja vedomostnej spoločnosti, preto vzdelanie ako jeden z pilierov vedomostnej spoločnosti, bude v osobitnej pozornosti dlhodobého rozvoja a využívania vedy a techniky. Okrem rozvoju slovenského vzdelávacieho systému bude osobitná pozornosť venovaná aj podpore pre zapojenie sa slovenských organizácií výskumu a vývoji do systému študijných, výskumných a inovačných činností v súčasnosti pripravovaného Európskeho technologického inštitútu (ďalej len "ETI") prostredníctvom tzv. znalostných inovačných spoločenstiev. ETI bude zastrešovať prepojenie vzdelávania, výskumu a vývoja a inovácií na európskej úrovni.

Ľudské zdroje vo výskume a vývoji sú rozhodujúcim faktorom vzostupu vedeckých poznatkov, technologického pokroku, zlepšenia kvality života, prosperity európskych občanov a príspevku k európskej konkurencieschopnosti. Je dôležité vytvoriť otvorený a udržateľný európsky trh práce a zabezpečiť dostačujúce a vysokovzdelané ľudské zdroje vo výskume a vývoji.

Z pohľadu potrieb zabezpečenia kvalifikovaných ľudských zdrojov v dostatočnom počte pre systém vedy a techniky bude nevyhnutné zvýšiť záujem mladých ľudí pracovať vo výskume a vývoji, čo znamená sústrediť pozornosť na vzdelávanie a výchovu potenciálnych zamestnancov výskumu a vývoja už na základnej škole, pokračovať na všetkých typoch stredných škôl, vysokých škôl a zabezpečiť už zamestnancom výskumu a vývoja celoživotné vzdelávanie.

Preto vo vzdelávaní a príprave na profesionálnu kariéru vo výskume a vývoji, bude dôraz kladený na rozvoj regionálneho školstva s cieľom zatraktívniť a sprístupniť vedu a techniku žiakom a stimulovať ich pre pôsobenie vo vede a technike už od vyšších ročníkov základnej školy vhodne upravenými osnovami vyučovacích predmetov sústreďujúcich sa na poukazovanie prínosov vedy a techniky pre zvyšovanie kvality života ľudí. Rovnako budú žiaci stimulovaní vybrať si pôsobenie vo vede a technike, ako svoje povolanie, tiež v rámci mimoškolských aktivít. Takýto prístup k zabezpečovaniu dostatočných ľudských zdrojov pre vedu a techniku vo všetkých vekových kategóriách je bežne zaužívaný vo všetkých starých členských krajinách EÚ. Pre plnenie tohto cieľa bude potrebné vybaviť základné a všetky typy stredných škôl potrebnými modernými technickými vyučovacími prostriedkami a laboratóriami. Zdrojom pre zabezpečenie moderného technického vybavenia regionálneho školstva budú v nasledujúcom sedemročnom období hlavne zdroje štrukturálnych fondov.

Vo vysokoškolskom vzdelávaní hlavným cieľom stimulovaným potrebami európskeho trhu práce bude pružne prispôsobovať obsah študijných programov potrebám praxe a tiež vytvárať nové študijné programy. Ďalej bude dôležité zvýšiť záujem žiakov stredných škôl o štúdium vo všetkých odboroch skupín odborov vedy a techniky (§6 ods.3 zákona č. 172/2005 Z. z.) obsiahnutých v študijných programoch vysokoškolského štúdia, nakoľko je potrebné zabezpečiť kontinuitu odborníkov vo všetkých odboroch vedy a techniky.

Na prvých dvoch stupňoch vysokoškolského vzdelávania bude cieľom sústrediť sa na podchytenie študentov, ktorí majú predpoklady pre pôsobenie vo výskume a vývoji a stimulovať ich, aby pokračovali vo zvyšovaní si svojej kvalifikácie doktorandskym štúdiom. Doktorandské študijné programy budú koncipované tak, aby bez problémov umožňovali doktorandom aktívne participovať na riešení projektov výskumu a vývoja a získavať skúseností aj pôsobením v podnikateľských organizáciách výskumu a vývoja a aj v organizáciách výskumu a vývoja v zahraničí. Vytvorenie podmienok pre mobilitu doktorandov a mladých výskumných pracovníkov prostredníctvom podporných programov gestorovaných ministerstvom školstva je základným predpokladom pre zvyšovanie kvalifikácie mladých ľudských zdrojov. Pre zvýšenie záujmu mladej generácie zotrvať pracovať vo výskume a vývoji, bude potrebné vytvoriť systém, ktorý uľahčí absolventom doktorandského štúdia zamestnať sa vo výskume a vývoji.

Ďalším cieľom v oblasti ľudských zdrojov bude zvýšenie záujmu zamestnancov výskumu a vývoja pôsobiacich v zahraničí vrátiť sa späť pracovať v slovenských organizáciách výskumu a vývoja. Preto je dôležité vytvoriť systém, ktorý bude pomáhať mladým výskumným pracovníkom, vracajúcim sa zo stážových pobytov v zahraničí, reintegrovať sa späť do slovenských organizácií výskumu a vývoja.

Ďalším zámerom je zabezpečiť permanentný kvalifikačný odborný rast zamestnancov výskumu a vývoja, čo znamená vytvoriť systém zvyšovania kvalifikácie zamestnancov výskumu a vývoja s cieľom získať určité kvalifikačné stupne. Odborné celoživotné vzdelávanie v oblasti výskumu a vývoja so získaním určitého kvalifikačného stupňa sa stane základom kariérneho postupu zamestnanca výskumu a vývoja a jeho finančného ohodnotenia. V tejto súvislosti bude potrebné zaoberať sa zvýšením osobného ohodnotenia zamestnanca výskumu a vývoja za každý získaný kvalifikačný stupeň.
V súvislosti s odborným kvalifikačným rastom zamestnancov výskumu a vývoja bude potrebné, aby sa vysoké školy aktívnejšie zapájali do tvorby vzdelávacích modulov pre zamestnancov malých a stredných podnikov prostredníctvom ich výskumných a vzdelávacích centier a centier transferu technológií.

(schválený uznesením vlády SR č. 766/2007)