domov - Veda a Technika v SR - Riadenie štátnej stratégie

Riadenie štátnej stratégie popularizácie vedy a techniky v spoločnosti


Vláda Slovenskej republiky schválila Koncepciu štátnej vednej a technickej politiky do roku 2005 uznesením č. 724 z 13. septembra 2000. Koncepcia predstavovala hlavný programový dokument pre oblasť štátnej vednej a technickej politiky pre roky 2000 až 2005. V zmysle koncepcie ústredné orgány štátnej správy pravidelne sprístupňovali informácie o jej realizácii a aktivitách v oblasti vedy a techniky pre verejnosť. Propagáciu vedy a techniky v SR, organizácií a pracovísk výskumu a vývoja SR, ich vecného zamerania a dosiahnutých výsledkov v rôznych formách (elektronickej, tlačovej a pod.) okrem toho zabezpečuje aj Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky (CVTI SR), ako prevádzkovateľ internetového portálu Ministerstva školstva SR www.vedatechnika.sk.

V záujme prezentácie vedy a techniky verejnosti a zviditeľnenia mimoriadnych výsledkov v tejto oblasti bola od roku 2001 raz ročne udeľovaná Cena ministra školstva SR za vedu a techniku najlepším vedecko-výskumným pracovníkom, vedecko-výskumným tímom, mladým vedeckým pracovníkom, ako aj organizáciám výskumu a vývoja. 

V roku 2004 sa Slovenská republika už ako nová členská krajina Európskej únie pripojila po prvýkrát k Európskemu týždňu vedy, ktorý každoročne vyhlasuje Európska komisia. V roku 2005 sa uskutočnil Týždeň vedy na Slovensku na národnej úrovni za účasti komisárov Európskej komisie. V rámci tohto podujatia sa okrem ústredných aktivít organizovaných Ministerstvom školstva SR uskutočnilo viac ako 260 a v roku 2006 viac ako 400 sprievodných podujatí v regiónoch Slovenska.

V roku 2005 vláda SR schválila Stratégiu konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010. V nadväznosti na stratégiu bol 13. júla 2005 schválený Akčný plán pre vedu, výskum a inovácie. Jednou z významných úloh akčného plánu bola aj príprava Programu popularizácie vedy v spoločnosti, ktorého cieľom je zvyšovanie povedomia verejnosti o úlohe vedy a techniky v spoločnosti a každodennom živote, podpora a zvýšenie záujmu mladých ľudí o vedu a techniku a vedeckú kariéru a kariéru výskumníka, ako aj podpora účasti verejnosti na dianí vo vede a technike a prenos ich poznatkov do spoločnosti prostredníctvom intenzívneho dialógu s verejnosťou. Akčný plán súčasne uložil ďalšiu úlohu - vybudovať Centrálny informačný portál pre vedu, výskum a inovácie. Centrálny informačný portál bude predstavovať celoštátny informačný systém pre vedu, techniku a inovácie na sledovanie aj údajov o riešených výskumno-vývojových projektoch, ktoré sú financované z verejných zdrojov a ich výsledkoch, o možnostiach mobility výskumných pracovníkov v rámci Slovenska a celej Európy. Tento systém bude domácej a zahraničnej, odbornej, ako aj širokej verejnosti poskytovať informácie o štátnych programoch, výskumno-vývojových aktivitách a výsledkoch výskumných projektov.

V marci 2006 bol uznesením vlády SR č. 216 schválený Program Agentúry na podporu výskumu a vývoja (ďalej len "agentúra") pre podporu ľudského potenciálu v oblasti výskumu a vývoja a popularizáciu vedy. Hlavnými cieľmi programu APVV pre oblasť popularizácie vedy je priblížiť význam výskumu a vývoja širokej verejnosti, s osobitným dôrazom na zvýšenie záujmu mládeže o pôsobenie vo výskume, stimulovať vytvorenie strategických partnerstiev smerujúcich ku skvalitneniu vzdelávania v oblasti vedy a techniky a podpore vedeckej kultúry medzi organizáciami výskumu a vývoja a základnými a strednými školami v SR, posilniť účinnosť nástrojov masovej komunikácie (zvukových, tlačených aj elektronických) v oblasti popularizácie vedy a techniky a podporiť aktivizáciu talentovanej mládeže v rozhodovaní kariérne pôsobiť v oblasti výskumu a vývoja prostredníctvom regionálnych a národných súťaží a prehliadok.

Program APVV bol schválený na obdobie 5 rokov, so začiatkom v roku 2006 a ukončením v roku 2010. Celkový rozpočet alokovaný na realizáciu programu bude upresňovaný každý rok podľa možností štátneho rozpočtu. V rámci tohto programu bola v roku 2006 vyhlásená a vyhodnotená prvá výzva a na projekty v oblasti popularizácie vedy bolo pre túto výzvu vyčlenených cca 95 miliónov Sk určených na celú dobu riešenia projektov (doba riešenia v závislosti od tematickej priority, maximálne 4 roky), čo umožnilo podporiť a financovať 44 projektov.

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR zabezpečilo systémové riešenie popularizácie výsledkov pri riešení projektov ním podporených už v zmluvách, kde riešitelia mali priamo uloženú povinnosť prezentovať výsledky úloh výskumu a vývoja na seminároch, konferenciách, odborných dňoch, dňoch pre verejnosť, panelových diskusiách a pod. Okrem toho sa prezentácia výsledkov výskumu a vývoja, najmä úloh riešených v rámci štátnych programov výskumu a vývoja vykonáva aj formou vydávania odborných publikácií, informačných letákov, príspevkov do odborných časopisov a pod. Prezentácia výsledkov výskumu a vývoja je zabezpečovaná aj elektronickými prostriedkami cez internetové a webové stránky.

V súčasnosti Ministerstvo školstva SR pripravuje Dlhodobý zámer štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015, ktorý stanoví rámcové ciele a zámery popularizácie vedy a techniky v spoločnosti.