domov - Veda a Technika v SR - Národné projekty

Národné projekty na podporu výskumu a vývoja


Vláda SR v roku 2006 schválila program agentúry pre podporu ľudského potenciálu v oblasti výskumu a vývoja a popularizáciu vedy na obdobie 5 rokov, teda do roku 2010. Cieľom uvedeného programu agentúry je poskytovať prostriedky organizáciám výskumu a vývoja, aby mohli propagovať výsledky ich vlastného výskumu a vývoja a popularizovať vedu a techniku v oblasti ich vecného zamerania. Vychádzajúc z tejto skutočnosti, agentúra bude pokračovať v podpore popularizačných projektov predložených slovenskými právnickými, resp. fyzickými osobami so sídlom v SR v závislosti od finančných možností agentúry.

Hlavným cieľom programu agentúry je tiež prostredníctvom samotných organizácií výskumu a vývoja vytvárať základy systémovej starostlivosti o zlepšovanie vzťahu mládeže k vede a zvyšovanie atraktívnosti výskumnej kariéry, ako aj zlepšovanie spoločenského povedomia v súvislosti s vynakladaním finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu do vedy a výskumu na Slovensku.

V súlade so schváleným programom budú podporované projekty programu agentúry zamerané na:

  • akcie organizované pre cieľové skupiny verejnosti vo všeobecnosti s dôrazom na žiakov a študentov základných a stredných škôl približujúce význam výskumu a vývoja pre spoločnosť,
  • vybudovanie dlhodobého partnerstva medzi jednotlivými typmi inštitúcií, tak aby sa zabezpečil vzájomný prenos poznatkov a skúseností so vzdelávaním k vede,
  • sprístupnenie vedy a jej výsledkov širokej verejnosti.

 

Národné centrum pre popularizáciu vedy, techniky a spoločnosti

Podporným nástrojom v oblasti popularizácie vedy a techniky bude vytvorenie inštitucionálnej bázy na zabezpečenie popularizácie vedy a techniky prostredníctvom vybudovania Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti (ďalej len "národné centrum").. Úlohou národnégho centra bude popularizovať vedu a techniku na ceslovenskej úrovni a smerom voči zahraničiu.

Národné centrum bude zriadené Ministerstvom školstva SR v rámci CVTI SR (priamo riadená organizácia Ministerstva školstva SR), nakoľko CVTI SR bude aj prevádzkovateľom Centrálneho informačného portálu pre vedu, techniku a inovácie. Národné centrum bude predstavovať administratívno-organizačné zázemie pre celú akademickú obec (vysoké školy, štátne organizácie výskumu a vývoja vrátane Slovenskej akadémie vied, výskumné pracoviská podnikateľského sektora, neziskové organizácie výskumu a vývoja) na prezentáciu výsledkov výskumu a vývoja, problémov organizácií výskumu a vývoja s udržiavaním a získavaním ľudských zdrojov pre výskum a vývoj, s modernizáciou a budovaním ich infraštruktúry; pre mladých ľudí, ktorí majú záujem pracovať vo výskume a vývoji, predstaviteľov médií, podnikateľov, odbornú i širokú verejnosť .

Ako prvotný základ pre vytvorenie národného centra, bude v organizačnej štruktúre CVTI SR zriadený samostatný útvar (v roku 2007 - 3 pracovníci, náklady 5 mil. Sk z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva SR: z toho 1 mil. Sk na mzdy a 4 mil. Sk na aktivity v oblasti popularizácie), ktorý bude zabezpečovať činnosti spojené s popularizáciou vedy a techniky v spoločnosti. Personálne zabezpečenie samostatného útvaru v rámci organizačnej štruktúry CVTI SR - Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti sa bude realizovať v rámci existujúcich pracovných miest CVTI a záväzných limitov štátneho rozpočtu kapitoly Ministerstva školstva SR na rok 2007 a nasledujúce roky. Nrodné centrum bude postupne dobudované z prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ (národné centrum vypracuje projekt/projekty, ktorým požiada o podporu z ESF na zabezpečenie aktivít popularizácie; tiež vypracuje projekt/projekty, ktorým požiada o podporu z ERDF na technické vybudovanie pracoviska). Národné centrum bude zriadené v roku 2008, nakoľko jeho existencia závisí od zdrojov štrukturálnych fondov ERDF a ESF a prvé výzvy na získanie podpory z týchto fondov budú vypísané začiatkom jesene 2007. Národné centrum bude zabezpečovať vytvorenie a prevádzkovanie priestoru pre obojstrannú komunikáciu medzi verejnosťou a komunitou výskumu a vývoja. Bude fungovať na princípe virtuálneho sieťovania organizácií výskumu a vývoja (SAV, vysokých škôl, podnikateľskej praxe v Slovenskej republike a aj v jej jednotlivých regiónoch), ktoré sa už zaoberajú alebo ešte len majú zámer zaoberať sa popularizáciou vedy a techniky v spoločnosti.