domov - Veda a Technika v SR - Medzinarodny vzťah k VT

Medzinárodný vzťah verejnosti k vede a technike


Nielen na Slovensku, ale aj v niektorých ďalších krajinách Európskej únie či Európy záujem verejnosti o vedu a techniku nie je ideálny. Situáciu v tejto oblasti dokumentuje špeciálny Eurobarometer Európskej komisie, ktorého výsledky boli zverejnené v júni 2005. Podľa Eurobarometra o problematiku nových technológií sa zaujíma resp. sa ňou pravidelne zaoberá 24% Slovákov, ktorí by privítali, aby masmédia v širšom meradle ich pravidelne oboznamovali o novinkách v tejto oblasti.

Podľa neho má o tému Nové technológie a inovácie veľký záujem 24% Slovákov (mierny 51% a žiaden 24%). V Českej republike je situácia podobná (veľký záujem 24%, mierny 56%, žiaden 20%). O niečo horšie je na tom Poľsko (veľký záujem 21%, mierny 48%, žiaden 30%). Z krajín V4 je na tom najlepšie Maďarsko (veľký záujem 34%, mierny 45%, žiaden 21%). Pre celkové porovnanie - v rámci priemeru EÚ 25 má veľký záujem o uvedenú oblasť 30% Európanov, stredný 48% a žiaden záujem 21%. Najväčší záujem prejavili respondenti na Cypre (54%) a na Malte (46%).

zaujem o vedu

Nezáujem o vedecko-výskumné témy podľa uvedeného prieskumu vyvolalo v najväčšej miere neporozumenie (32%) a nezáujem o tému (31%). Ďalšie odpovede respondentov zneli – "nepotrebujem to" (16%), "nikdy som o tom nerozmýšľal (12%). Bez príčiny sa nezaujíma 12% respondentov, 11% nemá čas a ďalší sa cítia buď príliš starí alebo nevedeli na položenú otázku odpovedať.

Podľa prieskumu Eurobarometer si 37% občanov Európskej únie (priemer EÚ 25) myslí, že veda nie je dôležitá pre ich každodenný život. V Slovenskej republike si to v porovnaní s ostatnými krajinami, najmä s krajinami V4, myslí až 48% opýtaných občanov. Alarmujúci je aj počet tých respondentov, ktorí nevedeli na uvedenú otázku odpovedať – na Slovensku je to až 27% opýtaných a iba 22% opýtaných si myslí, že vedieť o vede je pre ich každodenný život dôležité.

technologie

Aj z uvedeného prieskumu verejnej mienky vyplýva, že problém vnímania vedy, výskumu, nových technológií a inovácií je problémom celoeurópskym. Slovensko v spomínaných ukazovateľoch dosahuje priemerné až podpriemerné výsledky, čo jasne indikuje nevyhnutnosť venovať zvýšenú pozornosť otázke popularizácie výskumu, jeho výsledkov a významu vedy a techniky pre celú  spoločnosť.
Výsledky prieskumu Eurobarometer sa uvádzajú na ilustráciu závažnosti tejto témy a dôležitosti venovať otázke popularizácie vedy a techniky v spoločnosti náležitú pozornosť, prípadne spracovať špecializovaný prieskum verejnej mienky.