domov - Veda a Technika v EÚ - Program Leonardo da Vinci

Program Leonardo da Vinci

program leonardoProgram Leonardo da Vinci sa venuje potrebám v oblasti odborného stredoškolského a ďalšieho vzdelávania, ako aj inštitúciám a organizáciám, ktoré takéto vzdelávanie poskytujú a riadia.

Akcie pre jednotlivca

Cieľom tejto akcie je podporiť nadnárodnú mobilitu žiakov stredných odborných škôl, ľudí na trhu práce, zamestnaných aj nezamestnaných, a odborníkov a osôb zodpovedných za odbornú prípravu alebo ľudské zdroje, a tým získať, zvýšiť a rozšíriť svoje pracovné a odborné spôsobilosti, zručnosti a kompetencie v danej oblasti. 
Túto akciu je možné realizovať prostredníctvom mobilitných projektov pripravených a realizovaných organizáciou, resp. inštitúciou, ktorá vyšle účastníkov na nadnárodnú mobilitu do hostiteľskej krajiny. Bližšie informácie sú uvedené v časti Akcie pre inštitúciu. 

Prípravné návštevy 

Cieľom akcie je pomôcť inštitúciám, ktoré chcú pripraviť a realizovať projekty Partnerstvo Leonardo da Vinci, Mobilitné projekty alebo multilaterálne projekty Prenosu inovácií, Tvorby inovácií, Sietí alebo Sprievodných aktivít, nájsť si vhodné partnerské inštitúcie a vytvoriť pracovný plán. Prípravná návšteva môže trvať od 1 do 5 dní a môže mať formu:

  • návštevy oprávnenej partnerskej inštitúcie v inej krajine zapojenej do Programu celoživotného vzdelávania,
  • účasti na kontaktnom seminári, organizovanom niektorou národnou agentúrou.

Akcie pre inštitúciu

Mobilita Leonardo da Vinci je strávenie určitej doby v inom členskom štáte s cieľom získať nové pracovné alebo iné odborné spôsobilosti, sprevádzané prípravnými alebo obnovovacími kurzami v jazyku hostiteľskej krajiny alebo pracovnom jazyku. Mobilitné projekty sú zamerané na 3 cieľové skupiny:

  • Mobilita žiakov v počiatočnej odbornej príprave – IVT (trvanie mobility 2-36 týždňov)
  • Mobilita ľudí na trhu práce – PLM (trvanie mobility 2-26 týždňov)
  • Mobilita odborníkov v odbornom vzdelávaní a príprave – VETPRO (trvanie 1-6 týždňov)

Do projektu musia byť zapojené min. 2inštitúcie z 2 rôznych krajín zapojených do LLP. Prijímajúcimi inštitúciami musia byť podniky alebo inštitúcie poskytujúce odbornú prípravu. Mobilitné projekty trvajú maximálne 2 roky. 

Partnerstvá Leonardo da Vinci 

Cieľom Partnerstiev Leonardo da Vinci je zvýšiť príťažlivosť a kvalitu odborného vzdelávania pracovníkov, rozvíjať a zavádzať spoločné nástroje pre odborné vzdelávanie pracovníkov a posilniť vzájomné učenie sa s tým, že sa dôraz kladie na zapojenie všetkých záujmových skupín. Do projektu Partnerstvo musia byť zapojené min. 3 inštitúcie z 3 rôznych krajín zapojených do PCV a trvajú 2 roky. 

Multilaterálne projekty Prenosu inovácií 

Cieľom multilaterálnych projektov Prenosu inovácií je začlenenie inovačného obsahu alebo výsledkov projektov do verejných alebo súkromných systémov odbornej prípravy, využitie výsledkov projektov v organizáciách a inštitúciách na horizontálnej a vertikálnej úrovni s multiplikačným dopadom. 

Do projektu Prenosu inovácií musia byť zapojení min. 3 partneri z 3 rôznych krajín LLP a trvajú 1 – 2 roky.

Viac informácií o programoch a ich prihlášky môžete nájst na stránke:
Národnej agentúry programu celoživotného vzdelávania - http://www.saaic.sk