domov - Veda a Technika v EÚ - Program Horizont 2020

Program Horizont 2020


Názov nového programu Únie pre financovanie výskumu a inovácií, Horizont 2020, odráža odhodlanie Únie zvýšiť v mene budúcnosti inovatívnosť, rast a zamestnanosť. Program Horizont 2020 bude hlavným nástrojom pri realizácii hlavnej iniciatívy Inovácia v Únii a pri plnení z nej vyplývajúcich záväzkov, ako aj pri plnení záverov zasadnutia Európskej rady zo 4. februára 2011 a uznesenia Európskeho parlamentu z 12. mája 2011 o Inovácii v Úni.

Horizont 2020

Horizont 2020 spája všetky existujúce zdroje financovania Únie v oblasti výskumu a inovácií (vrátane rámcového programu pre výskum), činnosti súvisiace s inováciou v rámci rámcového programu pre konkurencieschopnosť a inovácie a aktivity Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT) . Tento prístup, ktorý zainteresované strany vo všeobecnosti považujú za cestu vpred , podporil aj Európsky parlament vo svojom uznesení z 27. septembra 2011 , Európsky hospodársky a sociálny výbor a Výbor pre Európsky výskumný priestor.

Súbor návrhov pre program Horizont 2020 pozostáva z:

 • návrhu programu Horizont 2020, ktorý obsahuje ustanovenia o všeobecných cieľoch, dôvodoch a pridanej hodnote Únie, finančnom krytí, kontrole, monitorovaní a hodnotení;
 • návrh o jednotnom osobitnom programe na vykonávanie programu Horizont 2020 , ktorým sa ustanovujú spôsoby vykonávania a obsah základného rozsahu činností;
 • návrh o jednotnom súbore pravidiel účasti a šírenia, ktorým sa ustanovujú spôsoby financovania a úhrady nákladov, podmienky účasti, kritéria výberu a udeľovania grantov, ako aj pravidlá týkajúce sa zodpovednosti za program, jeho využívania a šírenia jeho výsledkov;
 • samostatný návrh týkajúci sa tej časti programu Horizont 2020, ktorá zodpovedá Zmluve o Euratome

Tieto návrhy sprevádzajú potrebné ex-ante posúdenia vplyvu. Tento balík je doplnený samostatným návrhom na preskúmanie nariadenia o Európskom inovačnom a technologickom inštitúte (EIT).

 

Najdôležitejšie nové prvky:

Horizont 2020 obsahuje niekoľko nových prvkov, ktoré umožňujú, aby tento program podporoval rast a prispieval k riešeniu spoločenských výziev. Ide o:

 • rozsiahle zjednodušenie – jednoduchšia architektúra programu, jednotný súbor pravidiel a obmedzenie byrokracie prostredníctvom jednoducho použiteľného modelu úhrady nákladov, jednotný prístupový bod pre účastníkov, nižšie administratívne nároky na prípravu návrhov, menší počet kontrol a auditov. Spoločným cieľom týchto opatrení je skrátiť priemerný čas potrebný na udelenie grantu o 100 dní;
 • inkluzívny prístup, ktorý je k dispozícii pre nových účastníkov (vrátane tých, ktorých nápady nepatria do hlavného prúdu) s cieľom zabezpečiť, aby sa programu mohli zúčastniť a zúčastňovali špičkoví výskumní pracovníci a novátori z celej Európy a z tretích krajín;
 • integrácia výskumu a inovácií prostredníctvom plynulého a koherentného financovania od nápadu až po trhové využitie;
 • intenzívnejšia podpora inovácií a činností súvisiacich s trhovým využitím, čo má za následok priamy hospodársky stimul;
 • dôraz na vytváranie podnikateľských príležitostí vyplývajúcich z našej reakcie na vážne problémy spoločné pre ľudí v Európe a za jej hranicami (tzv. spoločenské výzvy);
 • viac možností pre nových účastníkov a mladých, sľubných vedcov na prezentáciu svojich nápadov a získanie finančných prostriedkov.

 

ZAMERANIE ZDROJOV NA HLAVNÉ CIELE

Zdroje programu Horizont 2020 sa budú sústrediť na tri rôzne, ale navzájom sa posilňujúce priority s jasnou pridanou hodnotou Únie. Tieto priority sú v súlade s prioritami stratégie Európa 2020 a jej iniciatívy Inovácia v Únii.

1. Excelentná veda.
Tento cieľ je zameraný na zvýšenie excelentnosti vedeckej základne Európy a zaistenie stáleho toku výskumu svetovej úrovne s cieľom zabezpečiť dlhodobú konkurencieschopnosť Európy. Tento cieľ bude slúžiť na podporu najlepších myšlienok, rozvoj talentov v Európe, sprístupnenie prioritnej výskumnej infraštruktúry pre výskumných pracovníkov a na zatraktívnenie Európy pre najlepších svetových výskumných pracovníkov.

Takto sa:

 • zabezpečí podpora najtalentovanejších a najkreatívnejších jednotlivcov a ich tímov pri realizácii hraničného výskumu najvyššej kvality pomocou využitia úspechov Európskej rady pre výskum;
 • zabezpečí financovanie spoločného výskumu s cieľom stimulovať nové a sľubné oblasti výskumu a inovácie prostredníctvom podpory pre budúce a vznikajúce technológie;
 • poskytnú výskumným pracovníkom vysokokvalitnú odbornú prípravu a príležitosti na rozvoj kariéry prostredníctvom akcií Marie Skłodowska-Curie15 (akcie Marie Curie)
 • zabezpečí, aby Európa mala výskumné infraštruktúry (vrátane elektronických infraštruktúr) na svetovej úrovni, ktoré sú dostupné pre všetkých výskumných pracovníkov v Európe a mimo nej;

2. Vedúce postavenie priemyslu
Zámerom tohto cieľa je urobiť z Európy prostredníctvom podpory činností, ktorých náplň určia podniky, príťažlivejšie miesto z hľadiska investícií do výskumu a inovácií (vrátane ekoinovácie). Prostredníctvom tohto cieľa sa budú poskytovať rozsiahle investície do kľúčových priemyselných technológií, maximalizovať potenciál rastu európskych podnikov prostredníctvom poskytnutia primeraného financovania a pomáhať inovatívnym MSP dostať sa do svetovej špičky.

Takto sa:

 • dosiahne vedúca úloha v oblasti podporných a priemyselných technológií sprevádzaná cielenou podporou IKT, nanotechnológií, inovatívnych materiálov, biotechnológie, vyspelej výroby a spracovania, ako aj vesmírneho priemyslu so súbežnou podporou prierezových činností na zachytávanie zhromaždených prínosov z kombinovania viacerých kľúčových podporných technológií;
 • uľahčí prístup k rizikovému financovaniu;
 • poskytne podpora na úrovni Únie pre inovácie v MSP.

3. Spoločenské výzvy.
Tento cieľ odráža politické priority stratégie Európa 2020 a slúži na riešenie hlavných obáv občanov v Európe a mimo nej. Na výzvach založený prístup spojí zdroje a znalosti z rôznych oblastí, technológie a disciplíny (vrátane spoločenských a humanitných vied). Pôjde o činnosti (od výskumu až po trh) s novým dôrazom na činnosti súvisiace s inováciou, ako napr. pilotné projekty, demonštračné činnosti, testovacie prostredia a podpora pre verejné obstarávanie a trhového využitie. Tento cieľ zahŕňa aj vytváranie väzieb s činnosťami vykonávanými v rámci európskych partnerstiev v oblasti inovácie.

Financovanie sa bude zameriavať na tieto výzvy:

 • zdravie, demografické zmeny a zdravé prostredie;
 • potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo, morský a námorný výskum a bioekonomika;
 • bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia;
 • inteligentná a integrovaná doprava šetrná k životnému prostrediu;
 • opatrenia na ochranu klímy, účinné využívanie zdrojov a suroviny;
 • inkluzívne, inovatívne a bezpečné spoločnosti.

Udržateľný rozvoj bude zastrešujúcim cieľom programu Horizont 2020. Finančné prostriedky vyčlenené na činnosti v oblasti boja proti zmene klímy a efektívneho využívania zdrojov budú doplnené prostredníctvom ostatných osobitných cieľov programu Horizont 2020. Dôsledkom toho bude 60 % celkového rozpočtu programu Horizont 2020 súvisieť s udržateľným rozvojom a prevažná väčšina týchto výdavkov prispeje k vzájomne sa posilňujúcim cieľom v oblasti boja proti zmene klímy a ochrany životného prostredia. Očakáva sa preto, že približne 35 % rozpočtu programu Horizont 2020 budú tvoriť výdavky súvisiace s bojom proti zmene klímy.

Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) zohrá dôležitú úlohu – bude spájať vysokokvalitný výskum, vzdelávanie a inovácie, čo bude mať za následok integráciu vedomostného trojuholníka. EIT sa bude počas vykonávania tejto činnosti primárne opierať o znalostné a inovačné spoločenstvá (ZIS). Navyše bude dohliadať na to, aby sa skúsenosti prostredníctvom cieleného šírenia a opatrení na zdieľanie poznatkov rozšírili aj mimo ZIS. Činnosti Spoločného výskumného centra, ktoré budú poskytovať masívnu a na dôkazoch založenú podporu pre politiky Únie, budú neoddeliteľnou súčasťou programu Horizont 2020. Tieto činnosti budú motivované potrebami zákazníkov a doplnené o činnosti orientované na budúcnosť.

Výskum a inovácie v oblasti jadrovej energie, ktoré majú byť podporované v rámci Zmluvy o Euratome, umožnia Únii, aby v záujme všetkých členských štátov vyvinula najvyspelejšie technológie pre jadrovú bezpečnosť, ochranu, radiačnú ochranu a nešírenie jadrových zbraní. Spôsob, akým sú finančné prostriedky z rozpočtu Horizontu 2020 rozdelené medzi strategické ciele taktiež odráža spôsob, akým bol program prispôsobený na fungovanie v zmenených podmienkach. Rozdelenie finančných prostriedkov v rozpočte programu Horizont 2020:

 • je plne v súlade so stratégiou Európa 2020 prostredníctvom vykonávania iniciatívy Inovácia v Únii, uprednostňovania Digitálnej agendy pre Európu, inkluzívnosti, energetiky, efektívneho využívania zdrojov, priemyselných technológií, opatrení v oblasti boja proti zmene klímy, ako aj prostredníctvom poskytovania podpory pre vonkajšie politiky Únie;
 • uprednostňuje výdavky s okamžitým vplyvom na rast a pracovné miesta prostredníctvom rozsiahlych investícií do rizikového financovania, MSP a rozsiahlych pilotných a demonštračných projektov týkajúcich sa kľúčových technológií;
 • naďalej poskytuje investície do budúcnosti Európy tým, že poskytne výrazný stimul Európskej rade pre výskum, posilní výskum týkajúci sa budúcich a vznikajúcich technológií, zvýši možnosti odbornej prípravy, mobility a kariérneho rozvoja pre mladé talenty a zvýši dôležitosť EIT.
 • využíva iné verejné a súkromné zdroje financovania s cieľom dosiahnuť podiel na HDP na úrovni 3 %.

 

Horizont 2020 bude sedemročným programom a je možné, že v priebehu jeho uskutočňovania dôjde k výrazným posunom v širšom hospodárskom a politickom kontexte. Zaistenie kontinuálnej relevantnosti programu Horizont 2020 si preto bude vyžadovať aj prispôsobenie priorít a zdrojov v potrebných prípadoch. Preto boli do návrhu zaradené ustanovenia o pružnosti. Pri vykonávaní programu Horizont 2020 sa bude takisto strategicky pristupovať k tvorbe programov v oblasti výskumu a inovácií prostredníctvom využitia spoločných akcií a spôsobov riadenia úzko zosúladených s rozvojom politiky a presahujúcich hranice tradičných sektorových politík.

Tento prístup bude vychádzať zo spoľahlivých dôkazov, analýzy a prognózy, pričom sa dosiahnutý pokrok bude merať pomocou spoľahlivých súborov ukazovateľov. Pokiaľ ide o financovanie vedeckých činností, ktorých súčasťou sú ľudské embryonálne kmeňové bunky, legislatívny balík týkajúci sa programu Horizont 2020 je v úplnom súlade s prístupom podporeným Európskym parlamentom a Radou po prijatí právnych predpisov týkajúcich sa RP7, ako sa uvádza vo vyhlásení Komisie.

Kompletné oznámenie: Horizont 2020
Domovská stránka programu: Europa.eu

V Bruseli 30.11.2011
KOM(2011) 808 v konečnom znení