domov - Veda a Technika v EÚ - Program Grundtvig

Program Grundtvig

GrundtvigEurópska spolupráca v oblasti vzdelávania dospelých.  Program Grundtvig je súčasťou európskeho grantového Programu celoživotného vzdelávania (Lifelong Learning Programme, LLP 2007-2013). Je zameraný na európsku spoluprácu v oblasti vzdelávania dospelých, na výukové a vzdelávacie potreby osôb vo všetkých formách vzdelávania dospelých, t.j. na osoby staršie ako 16 rokov s výnimkou študentov denného štúdia na strednej a vysokej škole.  Európska komisia poskytuje prostredníctvom programu GRUNDTVIG finančné prostriedky (granty) na mobilitu osôb, ktoré pôsobia v oblasti vzdelávania dospelých a na projektové aktivity inštitúciám, ktoré poskytujú alebo podporujú vzdelávania dospelých. 


Ďalšie vzdelávanie pracovníkov v oblasti vzdelávania dospelých

 • granty na vzdelávacie kurzy v krajinách zapojených do programu LLP v dĺžke trvania až 6 týždňov
 • granty na menej formálne vzdelávacie aktivity v oblasti vzdelávania dospelých (konferencie, semináre/, ktoré podporia profesionálny rozvoj účastníka, v dĺžke trvania až 12 týždňov
 • granty pre pracovníkov v oblasti vzdelávania dospelých, študentov andragogiky a príbuzných študijných odborov a tiež pre absolventov týchto študijných odborov na asistentské pobyty v zahraničných inštitúciách krajín zapojených do LLP v dĺžke trvania 12 až 45 týždňov

Učiace sa partnerstvá

 • grantová podpora pre projekty dvojročnej spolupráce, do ktorých sú zapojené inštitúcie pre vzdelávanie dospelých najmenej z 3 krajín Programu LLP . Dôraz sa kladie na proces výmeny informácií a skúsensoti a na aktívnu projektovú účasť vzdelávajúcich sa dospelých na projektoch,
 • výška grantu je stanovená vo forme paušálnej sumy v závislosti od počtu mobilít realizovaných v priebehu trvania projektu
 • projektové témy (aktívne občianstvo, jazyky, medzikultúrny dialóg , zvyky, tradície, základné zručnosti, schopnosť čítať a písať, medzigeneračný dialóg , ICT , vzdelávanie vo väzniciach a vzdelávanie bývalých delikventov)

Dobrovoľnícke projekty pre seniorov

 • zamerané na podporu bilaterálnej spolupráce dobrovoľníckych organizácií z krajín zapojených do Programu celoživotného vzdelávania
 • spolupráca je realizovaná vo forme vzájomnej výmeny dobrovoľníkov vo veku 50+
 • dĺžka výmenného pobytu dobrovoľníka je od 3 do 8 týždňov.

Tvorivé dielne

 • príležitosť pre slovenské inštitúcie vzdelávajúce dospelých získať grant na organizáciu workshopu
 • dĺžka workshopu 5-10 dní,
 • počet účastníkov 10-20 osôb z krajín zapojených do Programu celoživotného vzdelávania,
 • téma workshopu (jazykové znalosti , ICT, medzikultúrny dialóg, sociálne a komunikačné zručnosti).

V rámci prípravy projektov je možné požiadať o grant na Prípravnú návštevu, ktorá môže mať formu návštevy budúcej partnerskej inštitúcie alebo účasti na kontaktom seminári. 

Viac informácií o programoch a ich prihlášky môžete nájst na stránke:
Národnej agentúry programu celoživotného vzdelávania - http://www.saaic.sk