domov - Veda a Technika v EÚ - Program Erasmus

Program Erasmus

erasmusPodprogram Erasmus sa zameriava na zvyšovanie kvality vzdelávania a podporu európskej dimenzie vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom medzinárodnej spolupráce vysokých škôl, podporuje európsku mobilitu a zlepšuje transparentnosť a uznávanie štúdia a kvalifikácie v krajinách EÚ. Vysoké školy, ktorým Európska únia pridelila "Erasmus University Charter", na základe ktorej sa prihlásili do podprogramu Erasmus, každoročne podávajú do Národnej kancelárie programu Sokrates prihlášky na decentralizované aktivity podprogramu Erasmus. V rámci decentralizovaných aktivít vysoké školy žiadajú o granty na mobilitu študentov, mobilitu učiteľov, organizáciu mobility, zavádzanie ECTS4 a návštevu ECTS expertov.

Erasmus je vlajkovou loďou programu Európskej únie v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy zameraný na mobility a spoluprácu vo vysokoškolskom vzdelávaní v Európe. 

Program je určený pre:

 • študentov – štúdium a stáže v zahraničí;
 • vysokoškolských pedagógov a zamestnancov z podnikov – výučba v zahraničí;
 • vysokoškolských pracovníkov – školenia v zahraničí.

Erasmus - Mobilita študentov - štúdium

 • Štúdium na vysokej škole v zahraničí pre študentov druhých a vyšších ročníkov
 • Trvanie: 3 až 12 mesiacov
 • Úplné uznanie študijného programu po splnení požiadaviek stanovených v zmluve o štúdiu
 • Bez poplatkov za školné na hostiteľskej vysokej škole
 • Grant: Výška grantu závisí od dĺžky pobytu a navštívenej krajiny.

Mobilita študentov – stáž

 • Pracovná stáž študentov v hostiteľskom podniku alebo inej organizácii
 • Trvanie: 3 až 12 mesiacov
 • Úplné uznanie po splnení požiadaviek stanovených v pracovnom pláne stáže
 • Organizuje vysielajúca vysoká škola alebo konzorcium inštitúcií a ďalších organizácií
 • Grant: Výška grantu závisí od dĺžky pobytu a navštívenej krajiny.
 • Spoznajte krainy ako: Grécko, Nemecko, Chorvátsko, Anglicko, Francúzsko, Rakúsko, Fínsko,..

Mobilita učiteľov vysokých škôl/pracovníkov z podnikov

 • Prednášanie na hostiteľskej vysokej škole
 • Pre vysokoškolských pedagógov a pracovníkov z podnikov
 • Trvanie: min. 1 deň (5odučených hodín) až 6 týždňov
 • Vopred dohodnutý program výučby

Mobilita pracovníkov vysokých škôl

 • Školenia poskytnuté hostiteľským podnikom alebo hostiteľskou vysokou školou
 • Pre všetkých pracovníkov vysokých škôl (učitelia alebo iní, nepedagogickí pracovníci vysokých škôl)
 • Trvanie: 1 až 6 týždňov<
 • Vopred dohodnutý pracovný plán

Granty študentom, vysokoškolským pracovníkom a zamestnancom z podnikov prideľujú priamo vysoké školy.


Prípravne návštevy

 • Krátkodobá návšteva na partnerských vysokoškolských inštitúciách (v podnikoch), ktoré nemusia byť držiteľmi EUC za účelom nadviazania spolupráce a prípravy nových projektov
 • Účasť na kontaktnom seminári organizovanom Národnou agentúrou
 • Trvanie: 1 – 5 dní
 • Prihláška musí byť podaná do Národnej agentúry minimálne 6 týždňov pred začiatkom aktivity
 • Grant prideľuje Národná agentúra

Intenzívne programy

 • Krátkodobý študijný programzameraný na odborné témy
 • Pre učiteľov a študentov z najmenej troch rôznych krajín
 • Trvanie: 2 až 6 týždňov
 • Uznanie štúdia pre študentov
 • Grant pre inštitúcie na pokrytie organizačných nákladov prideľuje Národná agentúra

Jazykové kurzy Erasmus

 • Jazykové kurzy pre študentov v rámci programu Erasmus venované najmenej používaným a vyučovaným jazykom
 • Organizované v hostiteľskej krajine pred začiatkom akademického roku alebo semestra
 • Trvanie: 2 až 6 týždňov (min. 60 vyučovacích hodín)
 • Grant pre inštitúcie na pokrytie organizačných nákladov prideľuje Národná agentúra a osobitný grant pre študentov môžu prideliť vysoké školy

Spolupráca medzi univerzitami

 • tvorba študijných programov
 • modernizácia vysokoškolského vzdelávania
 • spolupráca medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania a podnikmi
 • virtuálna univerzita

Kontaktné miesta pre Erasmus: