domov - Veda a Technika v EÚ - Program Comenius

Program Comenius

comeniusProgram Comenius sa venuje potrebám v oblasti výučby a učenia sa všetkých osôb zapojených do predškolského a školského vzdelávania až do skončenia vyššieho stredoškolského vzdelávania, ako aj inštitúciám a organizáciám, ktoré takéto vzdelávanie poskytujú a riadia. 

Akcie pre jednotlivca

Cieľom tejto akcie je umožniť budúcim učiteľom lepšie pochopiť európsku dimenziu vo vyučovaní, rozšíriť si znalosti cudzieho jazyka, vedomosti o iných európskych krajinách a ich vzdelávacích systémoch a zlepšiť si vyučovacie zručnosti. Uchádzač nesmie mať predchádzajúce skúsenosti ako učiteľ. Asistentúra môže trvať od 13 do 45 týždňov. 

Ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov 

Cieľom tejto akcie je pomôcť zvýšiť kvalitu školského vzdelávania tým, že sa umožní pedagogickým pracovníkom absolvovať vzdelávaciu aktivitu v zahraničí. Takto majú účastníci možnosť zlepšiť svoje pedagogické schopnosti, zručnosti a vedomosti, a tiež širšie pochopiť školské vzdelávanie v Európe. Vzdelávacia aktivita môže trvať od 5 dní do 6 týždňov. 
Vzdelávanie sa musí realizovať v inej európskej krajine zapojenej do Programu celoživotného vzdelávania a môže mať formu:

  • štruktúrovaného kurzu, ktorý trvá minimálne 5 dní
  • neformálneho školenia, pozorovaní alebo hospitácie v škole alebo inej relevantnej organizácii zapojenej do školského vzdelávania (tzv. job shadowing)
  • účasti na európskej konferencii alebo seminári organizovanom sieťou Comenius, multilaterálnymi projektmi Comenius, národnou agentúrou alebo európskym združením pôsobiacim v oblasti školského vzdelávania


Individuálna mobilita žiakov 

Cieľom akcie je poskytnúť žiakom možnosť spoznať štúdium a život v inej krajine, rozvinúť ich porozumenie pre rozmanitosť európskych kultúr a jazykov a osvojiť si vedomosti a zručnosti potrebné pre ich osobný rozvoj. Akcia si rovnako kladie za cieľ podporiť dlhodobú spoluprácu medzi zapojenými školami, umožniť vzájomné uznávanie štúdia absolvované na partnerských školách a posilniť európsku dimenziu v školskom vzdelávaní. Mobilita žiakov môže trvať od 3 do 10 mesiacov a môže sa uskutočniť iba medzi školami, ktoré sú alebo niekedy boli zapojené do projektu Comenius - Školské partnerstvá buď v rámci Programu celoživotného vzdelávania, alebo predchádzajúcich programov. 
Zapojené krajiny (od školského roku 2011/2012): Belgicko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Lichtenštajnsko, Lotyšsko, Luxembursko, Nórsko, Poľsko, Rakúsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko. 

Prípravné návštevy 

Cieľom akcie je pomôcť inštitúciám, ktoré chcú vytvoriť Comenius Školské partnerstvo, Partnerstvo Comenius Regio, Multilaterálne projekty, Siete alebo Sprievodné aktivity, nájsť si vhodné partnerské inštitúcie a vytvoriť pracovný plán. Prípravná návšteva môže trvať od 1 do 5 dní a môže mať formu:

  • návštevy oprávnenej partnerskej inštitúcie v inej krajine zapojenej do Programu celoživotného vzdelávania,
  • účasti na kontaktnom seminári, organizovanom niektorou národnou agentúrou

Viac informácií o programoch a ich prihlášky môžete nájst na stránke:
Národnej agentúry programu celoživotného vzdelávania - http://www.saaic.sk