domov - Veda a Technika v EÚ - Program celoživotného vzdelávania

Program celoživotného vzdelávania


Program celoživotného vzdelávania

vzdelanieDňom 1. januára 2007 sa Slovenská republika zapojila do nového vzdelávacieho programu Európskej únie s názvom Program celoživotného vzdelávania, ktorý bol schválený rozhodnutím Európskeho parlamentu a rady č. 1720/2006/ES z 15. novembra 2006, ktorým sa ustanovuje akčný program v oblasti celoživotného vzdelávania. Program celoživotného vzdelávania bude vo všetkých účastníckych krajinách, a teda aj v Slovenskej republike, implementovaný v rokoch 2007 – 2013. Hlavným cieľom programu je prostredníctvom celoživotného vzdelávania prispievať k dosiahnutiu cieľa Lisabonskej stratégie vytvoriť vyspelú znalostnú spoločnosť s trvalo udržateľným rozvojom a väčšou sociálnou súdržnosťou. Program celoživotného vzdelávania je zameraný najmä na posilnenie spolupráce a mobility vo vzdelávaní a odbornej príprave. Zámerom tvorcov bolo z pohľadu štruktúry vytvoriť jednoduchší a prehľadnejší program. Preto bola väčšia časť aktivít (približne 80%) presunutá na decentralizovanú, t. j. národnú úroveň. V praxi to znamená, že podávanie, hodnotenie a výber projektov a prihlášok na granty bude prebiehať prostredníctvom Národnej kancelárie Programu celoživotného vzdelávania (www.saaic.sk).

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky je hlavným koordinátorom a zohráva významnú úlohu v oblasti riadenia a implementácie komunitárneho programu do praxe. Je odborným garantom na národnej úrovni, zodpovedá za stanovovanie národných priorít a napĺňanie cieľov programu. Ministerstvo školstva SR ako národná autorita zároveň nominuje zástupcov a expertov do riadiacich orgánov programu na národnej úrovni, členov výborov a pracovných skupín v Európskej komisii a riadi národnú kanceláriu programu. Národná kancelária Programu celoživotného vzdelávania je zodpovedná za samotnú realizáciu programu v praxi. Zároveň úzko spolupracuje s Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a s riadiacim výborom programu. Program je rozdelený do nasledovných sektorových podprogramov:
ƒ

  • Program Comenius – sa venuje potrebám v oblasti predškolského a školského vzdelávania (materské, základné a stredné školy). Je prioritne určený žiakom a učiteľom od materských škôl po všetky typy stredných škôl. Pre jednotlivcov poskytuje možnosti zúčastňovať sa rôznych typov mobilít a školám a iným organizáciám zodpovedným za školské vzdelávanie umožní zapájať sa do partnerstiev a projektov.
  • Program Erasmus – je určený pre oblasť formálneho vysokoškolského vzdelávania a odborného vzdelávania a prípravy na terciárnom stupni. Okrem iných aktivít podporuje najmä mobility vysokoškolských študentov a vysokoškolských pedagógov.
  • Program Leonardo da Vinci – sa zaoberá oblasťou odborného vzdelávania a prípravy.V rámci neho bude možné uskutočňovať stáže a výmeny zamerané na profesijný rozvoj, ako aj rozvíjať projektové partnerstvá v oblasti odborného vzdelávania a prípravy. ƒ
  • Program Grundtvig – sa venuje potrebám vzdelávania dospelých a prostredníctvom mobilít, projektov, partnerstiev a tematických sietí môže pomáhať dospelým pri zvyšovaní ich vedomostí a zručností.
  • Prierezový program – je orientovaný na spoluprácu a inovácie v oblasti politiky celoživotného vzdelávania, podporu výučby jazykov, nové informačné a komunikačné technológie a šírenie a využívanie výsledkov akcií podporovaných v rámci celého programu.
  • Program Jean Monnet – je zameraný na podporu inštitúcií a aktivít v oblasti európskej integrácie vo vysokoškolskom vzdelávaní. Podporuje aj také európske organizácie ako Európsky univerzitný inštitút, Európsky inštitút verejnej správy, College of Europe a podobne.

Program celoživotného vzdelávania vychádza z pozitívnych skúseností získaných v rámci druhej fázy komunitárnych programov Sokrates a Leonardo da Vinci a pokrýva všeobecné vzdelávanie a odborné vzdelávanie a prípravu.

Program celoživotného vzdelávania je jedným z najefektívnejších nástrojov spolupráce vo vzdelávaní v európskom kontexte. Jeho sila spočíva aj v tom, že sa na ňom zúčastňujú okrem 27 členských štátov Európskej únie aj krajiny európskeho hospodárskeho priestoru (Nórsko, Island a Lichtenštajnsko) a kandidátska krajina Turecko. Účasť na programe bude po splnení istých špecifických podmienok otvorená aj pre krajiny západného Balkánu a Švajčiarsko