domov - Veda a Technika v EÚ

Veda a Technika v EÚ


europaZávery Rady a zástupcov vlád členských štátov, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady 26. novembra 2009, o posilnení úlohy vzdelávania v plne funkčnom vedomostnom trojuholníku

Rada a zástupcovia vlád členských štátov, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady

PRIPOMÍNAJÚC

 • základné hodnoty obnovenej lisabonskej stratégie, ktorá sa zameriava na rast a
  zamestnanosť ako na prostriedky na zabezpečenie prosperujúcej, spravodlivej a
  environmentálne udrţateľnej budúcnosti Európy, a kľúčovú úlohu vedomostného
  trojuholníka v tomto procese,
 • potvrdenie Európskej rady v Bruseli z 8. a 9. marca 2007, ţe "vzdelávanie a odborná
  príprava sú nevyhnutnými predpokladmi dobre fungujúceho znalostného trojuholníka
  (vzdelávanie – výskum – inovácia) a zohrávajú kľúčovú úlohu pri zvyšovaní rastu a
  zamestnanosti" a výzvu Európskej rady v Bruseli z 19. a 20. marca 2009 k prijatiu
  naliehavých konkrétnych opatrení na "podporu partnerstva medzi podnikmi, výskumom,
  vzdelávaním a odbornou prípravou" a na "zvýšenie kvality investícií do výskumu, znalostí
  a vzdelávania".
  UVEDOMUJÚC SI,
 • ţe dlhotrvajúci pokles naďalej váţne ovplyvňuje celosvetovú ekonomiku a ţe by sa mala
  plne vyuţiť obnovená lisabonská stratégia – s jej dôrazom na vedomostný trojuholník –
  ako základ pre účinné a udrţateľné oţivenie v celej Európskej únii,

Rada 12. novembra 2002 schválila uznesenie o podpore posilnenej európskej spolupráce v odbornom vzdelávaní a príprave (OVP). Uznesenie bolo základom vyhlásenia, ktoré ako stratégiu na zlepšenie výkonnosti, kvality a príťažlivosti odborného vzdelávania a prípravy (kodanský proces) prijali na svojom zasadnutí v Kodani 29. až 30. novembra 2002 ministri členských štátov EÚ, krajín EZVO/EHP a kandidátskych krajín, zodpovední za odborné vzdelávanie a prípravu, Komisia a európski sociálni partneri