domov - Veda a spoločnosť

Veda a spoločnosť


Napriek tomu, že v ostanom období boli podniknuté prvé kroky na zlepšenie podmienok popularizácie vedy a techniky, mechanizmus smerujúci k tomu, aby na jednej strane spoločnosť požadovala od vedecko-výskumných inštitúcií a vedeckých osobností názory a námety a súčasne, aby vedeckí experti popri svojej vedeckej práci boli pripravení a ochotní svoje vedomosti premieňať na odporúčania, na Slovensku chýba. Preto je potrebné systémovo zlepšiť vnímanie vedy a techniky spoločnosťou ako jedného zo základných stavebných kameňov pre zvyšovanie životnej úrovne občanov a celkový rozvoj spoločnosti.

Strategickým cieľom v popularizácii vedy a techniky v spoločnosti preto bude prekonávať komunikačné bariéry medzi:
§ pracovníkmi výskumu a vývoja, vedcami na jednej strane a predstaviteľmi rozhodovacej sféry na národnej a regionálnej úrovni na strane druhej,
§ oboma uvedenými stranami a širokou verejnosťou,
§ pracovníkmi výskumu a vývoja, vedcami na jednej strane a predstaviteľmi podnikateľskej sféry využívajúcimi výsledky hlavne aplikovaného výskumu.

Hlavné ciele stratégie popularizácie budú:

  • zvýšenie povedomia verejnosti o úlohách vedy a techniky a realizácii ich výsledkov v praktickom živote,
  • zvýšenie záujmu mladých ľudí o vedu a vedeckú kariéru a o pôsobenie vo výskume a vývoji,
  • zlepšenie komunikačných zručností pracovníkov výskumu a vývoja a vedcov,
  • zvýšenie prestíže a celospoločenského uznania vedeckého a výskumného povolania,
  • podpora účasti verejnosti na dianí vo vede a technike prostredníctvom intenzívneho dialógu,
  • uvedomenie si významu závislosti výšky vyčlenených prostriedkov zo štátneho rozpočtu na vedu a techniku a tiež pracoviskám výskumu a vývoja na názore verejnosti,
  • zapojenie verejnosti do popularizácie riešenia úloh výskumu a vývoja, napr. pri spracovaní obsahu dotazníkov o vede a technike a pod.,
  • prezentácia vedy a techniky ako celoeurópsky a celosvetovo prepojeného systému, ktorého súčasťou je aj Slovensko.