domov - Sieť hovorcov

Veda - Sieť hovorcov


cvtiSúčasťou budovania národného centra bude aj vytvorenie kontaktných bodov tzv. hovorcov - pracovníkov vysokých škôl, inštitúcií štátneho sektora výskumu a vývoja vrátane Slovenskej akadémie vied, podnikateľského sektora a neziskového sektora výskumu a vývoja, zástupcov ministerstiev a ďalších ústredných orgánov štátnej správy SR, ktorí vo svojej pôsobnosti budú zabezpečovať popularizáciu určitých oblastí vedy a techniky vo vzťahu k verejnosti. Úlohou siete hovorcov bude zrozumiteľným spôsobom poskytovať informácie o aktuálnom dianí vo vede a technike v rámci konkrétnej inštitúcie napr. prostredníctvom tlačových správ a internetu. Funkciu hovorcov budú zabezpečovať existujúci pracovníci univerzít, výskumno-vývojových organizácií. Finančná odmena za vykonávanie tejto činnosti ale aj vzdelávanie týchto pracovníkov bude riešené prostredníctvom projektu CVTI SR, resp. národného centra zo štrukturálnych fondov EÚ.

 

Zásady komunikácie národného centra

 • Včasnosť prinášanie aktuálnych informácií včas a flexibilne
 • Pravdivosť poskytovanie pravdivých informácií založených na overovaní faktov a údajov, a to zo všetkých dostupných uhlov pohľadu
 • Jednoznačnosť poskytovanie jednoznačných, jasných a neskresľujúcich informácií a údajov
 • Zrozumiteľnosť poskytovanie informácií formou primeranou pre jednotlivé cieľové skupiny používaním jasne formulovanej, zrozumiteľnej a dostatočne rozsiahlej argumentácie a tiež používaním adekvátnych a jednoznačných výrazových prostriedkov
 • Úplnosť poskytovanie komplexných informácií a zabraňovanie vytŕhaniu údajov z kontextu
 • Pútavosť poskytovanie informácií atraktívnou formou vo vzťahu k jednotlivým cieľovým skupinám
 • Predvídateľnosť vybudovanie systému komunikácie s verejnosťou spôsobom, ktorý umožní v primeranom rozsahu predvídať ďalšie kroky v oblasti vedy a techniky
 • Pravidelnosť poskytovanie informácií v pravidelných intervaloch s cieľom zachovávať kontinuitu v informovanosti jednotlivých cieľových skupín verejnosti
 • Spätnoväzbovosť sledovanie a hodnotenie odozvy v komunikačnom procese.

Podľa potrieb, záujmov a postavenia jednotlivých skupín spoločnosti môžeme v oblasti popularizácie vedy a techniky identifikovať nasledujúce cieľové skupiny:

 • predstavitelia rozhodovacej sféry na národnej a regionálnej úrovni
 • pracovníci výskumu a vývoja
 • odborná verejnosť
 • podnikateľský sektor
 • študenti vysokých škôl
 • študenti stredných škôl
 • žiaci základných škôl
 • verejnosť