domov - Informačné systémy

Informačné systémy - Informatizácia spoločnosti


pcInformatizácia spoločnosti je postupný prechod k maximálnemu využívaniu informačných a komunikačných technológií vo všetkých oblastiach spoločenského, politického a hospodárskeho života. V oblasti školstva zavádzanie najmodernejších informačno-komunikačných techológií do vyučovacieho procesu, tvorba e-learningového obsahu vyučovania a školenia pedagógov pre aktívne používanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovacom procese je kľúčovým faktorom ďalšieho rozvoja vzdelanosti v Slovenskej republike. Úlohy ministerstva v oblasti informatizácie plní Sekcia informatiky. Medzi jej úlohy patrí vypracovávanie koncepcií a stratégií rozvoja informatiky a informatizácie rezortu školstva. V spolupráci s Ústavom informácií a prognóz školstva a v súčinnosti s inými orgánmi štátnej správy a samosprávy plánuje a riadi informačné systémy v školstve.

Informačná spoločnosť: Zmeny vyvolané narastajúcim významom informácií a IKT (informačné a komunikačné technológie) nemajú len technologický charakter a neovplyvňujú iba ekonomiku. Nemenej významným faktorom je aj ich difúzia do života spoločnosti a občanov. Dôsledkom akcelerujúceho vplyvu IKT je kvalitatívna zmena charakteru spoločnosti z industriálnej na informačnú (hovorí sa aj o informačnej revolúcii).

Možnosti využitia IKT v živote spoločnosti sú obrovské a ďalekosiahle. Popri uplatnení v ekonomických odvetviach, ktoré majú priamy vplyv na život občanov (napr. doprava, ener­getika), sa uplatňujú vo vzdelávaní, zdravotníctve, ochrane životného prostredia atď. Nezanedbateľný je aj význam IKT pri sprístupňovaní informácií občanom, pri zjednodušení ich komunikácie s verejnou správou a pri zvyšovaní podielu občana na riadení štátu. Rozvoj informačnej spoločnosti sa stal politickým programom všetkých ekonomicky vyspelých krajín a zoskupení (USA, EÚ, OECD). Politické dokumenty sa stali východiskom na stanovenie dlhodobých strategických programov stimulujúcich proces rozvoja informačnej spoločnosti (ďalej informatizácia spoločnosti). Spoločným cieľom strategických programov je podporiť ekonomický rozvoj, uľahčiť prácu a spríjemniť život, sprístupniť a skvalitniť vzdelávanie a efektívne využitie voľného času každému človeku.

Programy informatizácie spoločnosti vyspelých krajín, okrem vytýčenia strategických zámerov a cieľov štátu, stanovujú konkrétne kroky pre rozvoj informačnej spoločnosti. Tieto programy sa orientujú najmä na podporu budovania informačnokomunikačnej infraštruktúry, na vytvorenie potrebnej legislatívy, na pilotné projekty informatizácie verejnej správy, na rozvoj digitálnej gramotnosti a na podporu informatického výskumu. Popritom vytvárajú priestor pre rozvoj elektronického podnikania, informatizáciu zdravotníctva, dopravy, kultúry atď. V tomto kontexte je nevyhnutné riešiť celý rad sociálnych otázok, ochranu ľudskej dôstojnosti, detí, mládeže, spotrebiteľov, ochranu informácií, právo na informačné sebaurčenie atď. Význam štátnej strategickej vízie spočíva aj v tom, že vytvára priestor pre investície podnikateľského sektoru.

Informatizácia spoločnosti nie je len technologickým problémom - svojím záberom a dôsledkami sa stáva najmä ekonomickým, legislatívnym, regulačným, sociálnym, politickým a etickým problémom. Ak sa proces informatizácie spoločnosti realizuje nedôsledne, povrchne alebo oneskorene, môže mať aj politické, ekonomické, sociálne a etické dôsledky v polarizácii spoločnosti (t. j. vznik dvoch kategórií občanov, digitálne gramotných a digitálne negramotných) a polarizácii krajín (krajiny OECD, ktoré majú 17 % svetového obyvateľstva, pokrývajú 93 % trhu s IKT, zatiaľ čo zvyšok sveta s  83 % obyvateľstva sa na ňom podieľa iba 7 %). Na základe lisabonskej iniciatívy eEurope (marec 2000) sa realizuje akčný plán, ktorého cieľom je koordinovať národné aktivity a výrazne urýchliť proces informatizácie krajín EÚ. Vychádzajúc zo záverov ministerskej konferencie krajín strednej a východnej Európy vo Varšave (jún 2000) sa pripravuje spoločný akčný plán eEurope+ kandidátskych krajín EÚ. Oficiálne vyhlásenie akčného plánu eEurope+ bude na nadchádzajúcom júnovom summite EÚ.

Odkazy na projekty zamerané na infromatizáciu
Odkazy na projekty zamerané na infromatizáciu 2