domov - Informačné systémy - Projekty

Informačné systémy - Projekty Informatizácie


Projekt Európska jar

europska jarEurópska jar je každoročnou iniciatívou, ktorú organizuje Európska školská sieť (European Schoolnet - EUN) a podporuje ju Európska komisia. V rámci nej školy sa môžu zapájať a organizovať debatu, aktivity a zamýšľanie sa nad európskymi témami s podporou informačných a komunikačných technológií. Aktivita sa koná s plnou podporou podpredsedu vlády a ministra školstva Jána Mikolaja. Tím Európskej jari bude na centrálnej (EUN) a národnej (MŠ SR) úrovni podporovať a napomáhať realizácii aktivít a návštev škôl, ktoré privítajú miestnych, národných a európskych verejných činiteľov, významné osobnosti a tvorivých učiteľov. Stretnutia prebiehajú buď prezenčne príchodom návštev do školy, alebo prostredníctvom informačných a komunikačných technológií (blog, čet, podcast). Takéto návštevy sú príležitosťou nielen na diskusiu o európskych témach a problémoch, ale aj možnosťou upriamiť pozornosť zákonodarcov a významných osobností na názor mladých Európanov. Moderné technológie slúžia na to, aby sa týchto návštev a diskusií mohli žiaci zúčastniť príťažlivou formou a v čo najväčšom počte.

V rámci aktivít sa môžu žiaci zapojiť do hier a kvízov, tvoriť ilustrácie a videá. Ak škola má záujem zorganizovať vo vašom zariadení diskusiu sledujte webovú stránku projektu www.springday2010.net, obráťte sa vybranú osobnosť, postupujte podľa odporúčaní, ktoré sú na nej uvedené. V prípade, že učitelia budú potrebovať pomoc, môžu sa obrátiť na pedagogického alebo národného poradcu, ktorých údaje sú uvedené ďalej.

 

Planéta vedomostí

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR spustilo dňa 8.2.2011 testovaciu prevádzku projektu digitálnych učebníc Planéta vedomostí. Cieľom tohto projektu je prostredníctvom vybraných škôl otestovať využitie digitálnych učebníc vo vyučovacom procese.

Viac informácií:
www.rirs.uips.sk
Projekt vzdelávania: www.escenastur.com
NanoTechnology Medicine www.nanomed2010.com

 

Projekt informatiky a informatizácie školstva

Konkurencieschopnosť Slovenskej republiky závisí aj od stupňa využívania súčasných informačných a komunikačných technológií a od informačnej integrácie do Európskeho vzdelávacieho a výskumného priestoru. Je potrebné zabezpečiť vybudovanie adekvátnej komunikačnej a informačnej infraštruktúry na Slovensku vo všetkých typoch a stupňoch škôl a školských zariadení, vzdelávacích a vedecko-výskumných inštitúcií vrátane inštitúcií SAV a športových inštitúcií. Prostredníctvom tejto infraštruktúry je potrebné poskytovať žiakom a študentom a ich učiteľom moderný digitálny výučbový obsah, pre vedecko-výskumné pracoviská prostredie pre výskumnú a vývojovú činnosť. To predpokladá aj zásadnú modernizáciu prípravy pedagógov na využívanie prostriedkov IKT vo výučbe a tiež na prípravu digitálneho výučbového obsahu a jeho využitie.

www.expoln.com - Informácie a novinky z EXPO 2010

Microsoft v oblasti školstva

V roku 2004 podpísalo Ministerstvo školstva s firmou Microsoft Memorandum o porozumení. Cieľom tejto spolupráce je uskutočňovať nasledovné činnosti: Zabezpečenie dostupnosti najnovšieho softvéru na školách, zabezpečenie dostupnosti nízko nákladových technológií na školách, podpora rozvoja IT zručností a príprava školení na tému najmodernejšie technológií, a podpora online komunity v oblasti vzdelávania.
www.codefidence.com - Projekt zameraný na informatizáciu "Open Source"
www.downloadcreek.com - Voľne dostupný "Open Source" software