domov - Informačné systémy - O informačnom systéme

O informačnom systéme


Informatizácia spoločnosti je chápaná ako koncepčne riadený proces smerujúci k maximálnemu využitiu potenciálu ponúkaného informačnými a komunikačnými technológiami (IKT) vo všetkých relevantných oblastiach spoločenského, politického a hospodárskeho života. Najdôležitejším prínosom informatizácie spoločnosti je nová kvalita spoločenského, hospodárskeho a politického života, teda zvýše­nie kvality života každého obča­na, a vytvorenie podmienok pre budovanie vedomostného hospodárstva využívaním metód a prostriedkov informatiky, vrátane IKT.
Predkladaný dokument Stratégia informatizácie spoločnosti v podmienkach SR a Akčný plán navrhuje dôslednú realizáciu nasledujúcich krokov:

  • identifikácia základných pilierov informačnej spoločnosti, na ktorých je stratégia budovaná,
  • vytýčenie smerovania procesu informatizácie a určenie jeho hnacích a hnaných elementov,
  • vytvorenie inštitučného a právneho prostredia umožňujúceho dynamický rozvoj informačnej spoločnosti,
  • akčný plán, chápaný ako záväzný harmonogram činností vychádzajúcich z potrieb procesu informatizácie spoločnosti. Akčný plán obsahuje tri nosné programy korešpondujúce so základnými piliermi a podporné projekty, aby sa predišlo triešteniu zdrojov, vytvorilo sa v rámci procesu budovania jednotlivých pilierov konkurenčné prostredie, vytvorili sa podmienky pre programové financovanie procesu informatizácie spoločnosti a aby výsledky procesu boli jednoducho merateľné.


Základné princípy, z ktorých stratégia informatizácie spoločnosti vychádza sú:

  • klientcentrizmus, alebo zameranie sa na koncového užívateľa (fyzických a právnických osôb, orgánov verejnej správy a samosprávy), ktorým je predovšetkým občan,
  • charakter otvoreného dokumentu, ktorý umožňuje adaptáciu k meniacim sa podmienkam a potrebám,
  • zákonitosti voľného trhu (ponuka a dopyt, konkurenciou stimulovaný rozvoj) počítajúca v rámci procesu s úzkou súčinnosťou štátnej a komerčnej sféry,
  • koncepčnosť a postupnosť pri realizácii.