domov - Informačné systémy - Infraštruktúra

Informačné systémy - Infraštruktúra


Ambíciou MŠ SR je vytvoriť a prevádzkovať Dátové centrum rezortu školstva (centrálne úložisko digitálneho obsahu výchovy a vzdelávania a administratívnych dát) s garanciou vysokej bezpečnosti spravovaných dát a zároveň s vysokou dostupnosťou systémov. Dátové centrum bude budované vo viacerých etepách v priebehu 4 rokov.

datove centrumVzdelávací obsah bude postupne dopĺňaný ako súčasť viacerých realizovaných projektov. V dátovom centre okrem sprístupnenia obsahu bude možné centrálne prevádzkovať aplikácie, ktoré umožnia vytvárať vzdelávací obsah, vykonávať meranie vedomostí žiakov (plošné testy vedomostí žiakov vrátane maturít) a zhromažďovať administratívne údaje potrebné pre ďalšie analýzy a riadenie rezortu. Zároveň bude dátové centrum slúžiť ako centrum elektronickej komunikácie v rezorte školstva. Riadený prístup k údajom uloženým v dátovom centre budú mať žiaci, učiteľlia, zamestnanci MŠ SR, orgánov centrálnej štátnej správy a miestnej samosprávy, ale i ostatní občania pristupujúci k vzdelávaciemu obsahu.

Projekt SANET do škôl

  • Ciele projektu: Rozšíriť infraštruktúru akademickej dátovej siete SANET zo súčasných akademických a výskumných centier – spolu 23 miest v SR na ďalšie mestá sídla obvodných úradov - spolu o 54 nových uzlov siete. Projekt sa zaoberá vytvorením vysokorýchlostnej optickej infraštruktúry, nerieši problematiku obsahu ani ľudí – pouţívateľov siete ţiakov a učiteľov.
  • Začiatok a ukončenie riešenia projektu: II/2008 - IV/2010
  • Organizácia a riadenie projektu: Riadenie projektu bude zabezpečovať Riadiaca rada zloţená zo zástupcov univerzít ako účastníkov projektu a zástupcov ministerstva školstva.
  • Účastníci projektu: Vzhľadom k rozsahu prác budú na riešení projektu spolupracovať viaceré univerzity so skúsenosťami z realizácie obdobného projektu SANET II, ktoré sa budú podieľať najmä na organizácii a riadení procesov zriadenia uzlov siete vo vybraných mestách, ako aj na organizačnej a konzultačnej pomoci pri pripájaní škôl nasledovne: STU Bratislava, EU Bratislava, UMB B. Bystrica, TU Zvolen, ŢU Ţilina, SPU Nitra, TU Košice, UPJŠ Košice, PU Prešov, JLF UK Martin, KU Ruţomberok, UJS Komárno a VS SAV Bratislava. Zapojené ohrievače a terasové sálače od spoločnosti Eprofi.sk
  • Opis projektu: Stav informatizácie a internertizácie v rezorte školstva, najmä jeho trendy sú nedostatočné, čo spôsobuje výrazné zaostávanie SR nielen oproti EÚ 15, ale aj v porovnaní s novými členskými krajinami.