domov - Spolupráca SR a ESA - Súčasný stav

Súčasný stav a návrh ďalšej spolupráce Slovenskej republiky s ESA


esaListom generálneho riaditeľa Sekcie vedy a techniky Ministerstva školstva SR bol oslovený generálny riaditeľ ESA s cieľom oznámiť záujem Slovenska o nadviazanie oficiálnej spolupráce s ESA. Na základe tohto listu sa dňa 10. decembra 2008 v Bratislave uskutočnilo rokovanie delegácie ESA so zástupcami Ministerstva školstva SR, ďalších zodpovedajúcich ministerstiev a s odborníkmi z vysokých škôl, Slovenskej akadémie vied, rezortných výskumných organizácií a zástupcov priemyslu z príslušných oblastí súvisiacich s vesmírnym výskumom, aby slovenskí odborníci prezentovali oblasti možnej spolupráce s ESA.

Z tohto rokovania vyplynula obojstranná vôľa k nadviazaniu oficiálnej spolupráce, ktorá by sa mala uskutočňovať na základe dohody o spolupráce ( Cooperation Agreement). Táto dohoda o spolupráci umožní SR vstúpiť do 1. etapy spolupráce. Slovenská republika má zatiaľ záujem (aj vzhľadom na vysoké finančné nároky, ktoré sú spojené s účasťou v 2. a 3. etape spolupráce) o spoluprácu s ESA len v 1. etape. Na základe výsledkov záujmu organizácií výskumu a vývoja a podnikateľov zo SR o spoluprácu s ESA v tejto etape, bude predložené vláde SR na rozhodnutie, či SR vstúpi do 2. etapy a potom do 3. etapy spolupráce s ESA.

Na základe dohody o spolupráci medzi vládou SR a ESA by sa slovenskí odborníci mohli zúčastňovať vzájomnej výmeny informácií, školiacich programov ESA, výmeny výskumných pracovníkov a spolupracovať pri organizovaní seminárov ESA a podobných podujatí. Z dohody nevyplývajú pre SR žiadne finančné záväzky.

Zoznam potenciálnych slovenských organizácií výskumu a vývoja, ktoré sa môžu zapojiť do výmeny informácií a školení v oblasti vesmírneho výskumu a vývoja je uvedený v Prílohe 1 k tomuto materiálu.

Na základe schválenia materiálu vo vláde bude vytvorená Komisia pre účasť Slovenskej republiky na spolupráci s Európskou vesmírnou agentúrou (ďalej len "komisia"), ktorá bude poradným orgánom Ministerstva školstva Slovenskej republiky pre zabezpečovanie spolupráce Slovenskej republiky s ESA. V Prílohe 2 k tomuto materiálu sa nachádza návrh štatútu komisie.

Vzhľadom na to, že problematika vesmírneho výskumu je interdisciplinárna a jeho výsledky sú využiteľné v oblastiach uvedených v úvode tohto materiálu, bude táto komisia pozostávať zo zástupcov tých ministerstiev, ktorých sa problematika vesmírneho výskumu a vesmírnych technológií dotýka, zo zástupcov organizácií výskumu a vývoja sektora vysokých škôl, štátneho sektora (vrátane Slovenskej akadémie vied), podnikateľského sektora a zástupcov priemyslu. Členov komisie vymenuje minister školstva SR