domov - Spolupráca SR a ESA

Spolupráca SR a ESA


esaOblasť vesmírneho výskumu je v posledných desaťročiach prudko sa rozvíjajúcou interdisciplinárnou oblasťou, ktorá generuje výsledky využiteľné v rôznych oblastiach hospodárskeho a spoločenského života. Výsledky vesmírneho výskumu zásadným spôsobom ovplyvňujú:

  • ochranu životného prostredia: operatívne sledovanie objektov zemského povrchu a predpovedanie ich vývoja a zmierňovanie negatívnych dôsledkov ľudskej činnosti
  • využívanie prírodných zdrojov: zabezpečovanie manažmentu vodných zdrojov, monitorovanie stavu lesov a lesných požiarov, využívanie pôdneho fondu;
  • mobilitu ľudí a tovarov: využívanie kozmických komunikačných a globálnych polohových systémov (GPS) podmieňuje skvalitňovanie organizácie, výkonnosti a efektívnosti dopravy, satelitných služieb elektronických komunikácií, rozvoj a využívanie globálnych komunikačných systémov (družicová televízia, internet, meteorologické spravodajstvo, špecifické celosvetové informačné siete a pod.)
  • bezpečnosť obyvateľstva: prispievajú k riešeniu krízových situácií, hrozieb spojených s terorizmom, masívnou migráciou, organizovaným zločinom, prírodnými katastrofami, katastrofami spôsobenými človekom, potenciálnymi zrážkami s kozmickými telesami a pod.

ESA a je medzivládnou organizáciou pre využitie vesmíru. Cieľom ESA je podporovať a propagovať využitie vesmíru koordinovaním vesmírneho výskumu a technológií medzi jednotlivými európskymi štátmi, a to striktne na mierové účely. Kumulovaním finančných a intelektuálnych zdrojov svojich členov je ESA schopná realizovať programy a činnosti siahajúce ďaleko za hranice možností jednotlivých krajín. ESA kladie veľký dôraz na spoluprácu a partnerstvo priemyslu a akademických inštitúcií.

Na čele ESA je generálny riaditeľ. Sídlo ESA sa nachádza v Paríži, kde sídli generálny riaditeľ a väčšina riaditeľov pre jednotlivé programy. Hlavným riadiacim orgánom ESA je Rada ESA (ďalej len "rada"), členmi rady sú delegáti členských štátov ESA na vysokej úrovni. Rada sa schádza podľa potreby na úrovni delegátov alebo ministrov zodpovedných za agendu vedy a výskumu. Hlavnými úlohami rady sú:

  • — schvaľovať Európsky vesmírny plán (European Space Plan),
  • dozerať na jeho implementáciu,
  • — schvaľovať rozpočet ESA a pridelenie finančných prostriedkov na jednotlivé aktivity ESA.

 

Vzťah ESA a Európskej únie

Európsku úniu (ďalej len "EÚ") reprezentovanú Európskou komisiou a ESA spája spoločný cieľ - prostredníctvom mierového využitia vesmíru a vesmírnych aktivít posilniť hospodárstvo EÚ, napĺňať spoločenské potreby a skvalitňovať život občanov EÚ. Formálne však je ESA nezávislou medzivládnou organizáciou. ESA a EÚ sa riadia odlišnými pravidlami a nemajú totožné členské štáty.

Spolupráca medzi ESA a EÚ sa však najmä v posledných rokoch ďalej prehlbuje. Je to prirodzené vzhľadom na to, že pre Európu je mimoriadne dôležité ďalej rozvíjať vesmírne aktivity. Ide najmä o využívanie satelitov pre komunikáciu, navigáciu, monitorovanie životného prostredia a celkový rozvoj inovatívnych technológií a vedeckých poznatkov.

Európska komisia zohráva svoju úlohu najmä v tom zmysle, že upozorňuje jednotlivé európske štáty na problematiku vesmíru a vesmírnych aktivít a na výzvy, ktoré je potrebné napĺňať. Na základe návrhu českého predsedníctva sa tento rok na pôde EÚ otvára téma prepojenia vesmírneho výskumu a inovácií.

 

Formy spolupráce s ESA

Formy spolupráce s ESA možno rozdeliť do 3 skupín (etáp).

Prvou je etapa, počas ktorej sa uskutočňujú rokovania smerujúce k podpisu dohody o spolupráci ( Cooperation Agreement), na základe ktorej potom dochádza k výmene skúseností medzi oboma stranami. Z dohody nevyplývajú pre spolupracujúce štáty žiadne povinné finančné záväzky. Hlavným cieľom spolupráce SR s ESA v tejto etape je výmena informácií a odborníkov a účasť na vzdelávacích aktivitách ESA, čo prispeje k rozvoju vzdelanosti v oblastiach vesmírneho výskumu uvedených v úvode. Odborníci zo spolupracujúcej krajiny, teda zo SR, sa podľa Dohovoru ESA môžu konkrétne zúčastňovať na vzájomnej výmene informácií, školiacich programoch ESA, výmene výskumných pracovníkov a spolupracovať pri organizovaní seminárov ESA a podobných podujatí. Počas tejto etapy sa zistí skutočný záujem organizácií výskumu, vývoja a podnikateľov zo SR o účasť na aktivitách z oblasti vesmírneho výskumu a technológií.

Druhou etapou je účasť krajiny v Programe pre spolupracujúce európske krajiny. Hlavným cieľom tohto programu je pripraviť štát na vstup do ESA, resp. podporovať užšiu spoluprácu s ESA. Od štátu sa očakáva finančný príspevok asi 1 mil. eur ročne, pričom tieto prostriedky zostávajú alokované v rozpočte pristupujúcej krajiny. Musia však byť účelovo viazané na podporu účasti organizácií v programoch ESA.

Treťou etapou je pristúpenie k medzivládnemu Dohovoru o založení Európskej vesmírnej agentúry, čo znamená plnohodnotné členstvo v ESA. Členský príspevok sa vypočítava na základe počtu členov ESA a výšky ich HDP. V prípade Slovenskej republiky by mohol činiť asi 2 – 3 mil. eur ročne. Taktiež je potrebné uhradiť jednorazový vstupný poplatok vo výške 1 mil. eur.